Rett til barnehageplass
Barn som søker til hovedopptaket med frist innen 1.mars og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om plass innen kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehagelovens §12a. Barnet må ha bosted i Enebakk kommune for å ha rett på plass. 

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
1) Barnet får sitt første ønske oppfylt
2) Barnet får sitt andre ønske oppfylt
3) Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a

Søknaden sendes inn via barnehageportalen her

Kommunale barnehagevedtekter finner du her.