Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehageplass

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen 1. desember det året du søker om barnehageplass. Barn som er født før 1. september har rett til plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.
   
  Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierform.

  Målgruppe

  Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

  Kriterier/vilkår

  Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

  I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

  Samarbeidspartnere

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

   

  Pris for tjenesten

  Maksimalpris
  Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar og 3 040 kroner per måned fra 1. august.

  Søskenmoderasjon
  Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.

  Redusert betaling
  Hvis den samlede inntekten i husholdningen er lavere enn 541 500, skal du få en lavere pris enn maksprisen.

  Gratis kjernetid
  Alle familier med lavere samlet inntekt enn 533 500 kroner har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken.

  Søk på eget skjema for redusert betaling og gratis kjernetid.

  Lover

  Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

  Se
  Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
  Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om barnehageplass via søknadsskjema til kommunen.

  Har du krav på redusert betaling eller gratis kjernetid må du sende inn egen søknad om dette, en gang i året.

   

  Vedlegg

  Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

  Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra ventelisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

  Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Du kan klage hvis

  • Du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • Du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske.

  Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

  Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 22.05.2019 11:54