Det er to livssynsnøytrale seremonirom i Enebakk kommune:

Herredsstyresalen rommer 200 personer. Egen inngang. Lydutstyr er tilgjengelig. Utleie avtales med kommunens servicetorg,
telefon 64 99 20 00.

Enebakk kapell rommer 25 personer. Egen inngang. Orgel. Utleie avtales med kirkekontoret, 64 92 37 80. Gratis utleie ved begravelser/bisettelser.

Andre tros- og livssynssamfunn
Spørsmål vedrørende tilrettelegging av begravelser og bisettelser for andre tros- og livssynssamfunn kan rettes til
kirkeverge Grete Dihle, telefon 64 92 37 80.
Kirkevergen har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, og innbyr en gang i året til et åpent møte for de tros- og livssynssamfunn som er virksomme i kommunen, for å drøfte hvordan samfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas (gravferdslovens § 23).