Det har vært stor økning i de kommunale gebyrene for avløp og renovasjon i 2015. Les mer her om hvorfor økningen har vært nødvendig:

Avløpsgebyret er økt med 20 %, mens renovasjonsgebyret er økt med 34 %. Begge disse gebyrene har vært på samme nivå siden 2012. Økningen vi nå ser skyldes blant annet prisstigningen, men det er hovedsakelig andre viktige årsaker:

Renovasjon:
- For å oppnå bedre sortering og utnytting av ressursene i avfallet har ROAF bygget sorteringsanlegg for plast- og matavfall på Bøler Avfallsdeponi . Anlegget er nå ferdigstilt og i full drift med gode resultater. Kostnadene forbundet med byggingen finansieres gjennom renovasjonsgebyret i de 9 deltagerkommunene i ROAF-samarbeidet.

- En nasjonal lovendring innebærer at renovasjon for næringsdrivende og kommunale virksomheter håndteres for seg og utenom husholdningsrenovasjonen. En følge av dette er at færre abonnenter skal dele omtrent de samme kostnadene.

- Det ble i 2014 igangsatt miljøtiltak for å redusere utlekking fra den gamle Thorudfyllinga. Disse tiltakene finansieres gjennom renovasjonsgebyret. Størsteparten av disse kostnadene er engangskostnader.

Avløp:
Nytt sentralrenseanlegg for Ytre Enebakk og Kirkebygda er under bygging på Thorud, samt overføringsledning fra Ytre Enebakk til det nye renseanlegget. Byggingen er nødvendiggjort av Fylkesmannens innsigelse på forrige kommuneplan. Innsigelsen gikk ut på at det ikke kunne bygges nye boliger i Ytre Enebakk før avløpet var ført til en sterkere resipient. Det er det som nå gjøres. Kostnadene forbundet med byggingen dekkes gjennom avløpsgebyret. Det jobbes med å oppnå delfinansiering av tiltaket fra statlig hold, men dette er ikke avklart ennå.

Videre skyldes kostnadsøkningen forsterket innsats mot innlekking av regnvann på avløpsnettet. Dette er et miljøtiltak som det legges økt vekt på nasjonalt. Driftskostnadene er ikke økt fra tidligere. Driftskostnadene påvirkes generelt av at Enebakk har stor utstrekning i forhold til mange andre Akershuskommuner. Det er langt ledningsnett og mange pumpestasjoner som skal følges opp og driftes; i tillegg til de tre renseanleggene. Ved tett bebyggelse får man flere abonnenter å fordele de faste kostnadene på, mens det i Enebakk er stort innslag av eneboliger. Vi har også sårbare resipienter her på Østlandet, noe som innebærer strenge rensekrav og dermed høyere kostnader.