Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykiske helsetjenester

Beskrivelse

Psykisk helsearbeid i kommunen er et lavterskeltilbud rettet mot mennesker over 18 år med psykiske vansker og konsekvenser av disse hos den enkelte, deres familie og nettverk. Vi jobber helsefremmende og forebyggende, og søker å styrke din evne til mestring av eget liv.

Tjenesten tilbyr blant annet:
Individuelle samtaler
Ambulant oppfølging utenfor enhetens kontorer
Familie og nettverkssamtaler
Koordinering av tjenester
Samarbeid med andre offentlige og private instanser
Aktivitetshus
Støttekontakt 

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder seg i kommunen, med behov for helsehjelp innenfor området psykisk helse og rus.

Kriterier/vilkår

Det gjøres en individuell vurdering av dine hjelpebehov via Forvaltningstjenesten før tildeling av tjenester hos Enhet for psykisk helse og rus.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 15:49