Søknadsskjema redusert brukerbetaling (002).doc PDF document ODT document A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø ÅArbeidsvarsling/arbeidstillatelse (gravemelding.no)
Arealoverføring (Kartverket)
Avlastning PDF document ODT document
Avløsning ved sykdom og fødsel mv. (Landbruksdirektoratet)

Barnehage- Skjema for redusert foreldrebetaling PDF document ODT document
Barnehageplass
Bedriftsregistrering (Brønnøysundregistrene)
Bekymringsmelding (Barnevernvakten)
Beskymringsmelding (Barnevernet)
Bekymringsmelding dyrevern (Mattilsynet)
Bostøtte (Husbanken)
Brukerstyrt personlig assistanse PDF document ODT document
Byggesaksblanketter (Direktoratet for byggkvalitet) 

Søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester PDF document ODT document
Deling av eiendom (Follokom)

Eiendomsopplysninger
Ekteskap, separasjon og skilsmisse
Ergoterapi PDF document ODT document
Etablererprøve om serveringsloven
Europeisk helsetrygdekort

Flyttemelding
Follo brannvesen IKS  (bålbrenning, fyrverkeri m.m.)
Frikort
Fysioterapi PDF document ODT document

Gravemelding/gravesøknad
Gravferd
Grensepåvisning
Grunnlån (Husbanken)

HC-Parkeringstillatelse
HC-Legeerklæring
Hjelpemidler PDF document ODT document
Hjemmehjelp PDF document ODT document
Hjemmesykepleie PDF document ODT document

Idrettshaller - Leie
Individuell plan PDF document ODT document
Innovasjon Norges skjemaer for landbruk

Kommunal bolig - Søknad om PDF document ODT document
Konsesjon / konsesjonsfrihet (Landbruksdirektoratet)
kulturstipend PDF document ODT document
Kulturfond
Kulturskole

Landbruksdirektoratets skjemaportal
Ledsagerbevis PDF document ODT document
Leie av kommunale lokaler
Leiligheter til vanskeligstilte

Matrikkelopplysninger (eiendomsopplysninger)
Megleropplysninger
Miljødirektoratets skjemaportal

Norskopplæring

Omsetningsoppgave for alkohol (elektronisk skjema)
Omsorgsbolig PDF document ODT document
Omsorgslønn PDF document ODT document

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Praktisk bistand og opplæring for funksjonshemmede PDF document ODT document
Psykisk helsehjelp/rus PDF document ODT document

Registrering av ansvarsgruppe PDF document ODT document
Redusert foreldrebetaling - barnehage PDF document ODT document
Renovasjon
Rørleggermelding

Salgsbevilling for alkohol (elektronisk skjema)
Sammenslåing av eiendom
Sanitærabonnement - Søknad om
Seksjonering
Serveringsbevilling (elektroisk skjema)
Situasjonskart og naboliste
Skattekort
Skjenkebevilling (elektronisk skjema)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende  (elektronisk skjema)
Skogbruksskjemaer (Landbruksdirektoratet)
Skole - Permisjon
Skolefritidsordningen (SFO) - Skjema for redusert foreldrebetaling PDF document ODT document
Skolefritidsordningen (SFO) - Retningslinjer PDF document ODT document
Skolestart - Fremskutt/utsatt
Startlån (Husbanken)
Støttekontakt PDF document ODT document
Sykehjem PDF document ODT document
Søknadsskjema - Foreldrebetaling og kjernetid

Tinglysning i fast eiendom
Tilskudd - Barne- og ungdomsforeninger
Tilskudd - Kultur
Tilskudd - Idrettsanlegg
Trygdebolig PDF document ODT document
Trygghetsalarm PDF document ODT document
TT-kort (Akershus fylkeskommune)

Utslippstillatelse PDF document ODT document  / veiledning PDF document ODT document


Veilys - mørke punkter
Videregående
 opplæring