Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk mot betaling i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Det samme gjelder ved arrangement på steder angitt i alkoholloven § 8-9.

Skjenkebevilling kreves ved all servering av alkohol mot betaling.

  • Ved alle arrangementer med salg av alkoholholdige drikker som er åpne for alle

  • Ved private arrangementer og lukkede arrangementer med gjesteliste dersom det skal tas betalt for alkoholholdig drikk.

Det skal alltid søkes skjenkebevilling for servering av alkoholholdige drikker ved alle kommunale bygg og fritidsanlegg, offentlige plasser og i lokaler hvor det til vanlig drives serveringsvirksomhet.

For utfyllende liste over steder hvor det alltid skal foreligge skjenkebevilling, se alkoholloven § 8-9.

Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_9#§8-9

Bevilling kreves ikke ved private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for alkoholholdige drikker.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol

  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 

  • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves).

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris for tjenesten

Det påløper behandlingsgebyr ved søknad. Ideelle organisasjoner er fritatt for behandlingsgebyr.

Gebyrets størrelse endres politisk fra 1. januar hvert år. Det henvises til kommunens prisliste for gjeldende priser.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9

Alkoholloven
Alkoholforskriften

Kommunal forskrift om åpningstider og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Vedlegg

Legitimasjon for skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyrer.

Saksbehandling

Rådmannen behandler søknader om skjenkebevilling til enkeltanledninger administrativt.

Uttalelse fra politiet og sosialtjenesten innhentes dersom søknaden gjelder åpne arrangementer og ved enkelte større lukkede arrangementer.

Søker får alltid en skriftlig i vedtaket begrunnelse dersom det gis avslag eller settes begrensninger.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden skal etter alkoholloven §1-11, ikke overstige 4 måneder.

Behandlingstider gjelder fra søknad med alle vedlegg foreligger:

  • Enkeltanledning ved lukkede arrangementer: inntil 3 uker

  • Ved ferieavvikling om sommeren kan saksbehandlingstiden bli inntil 6 uker.

  • Enkeltanledning ved åpne arrangementer og ved enkelte større lukkede arrangementer: inntil 2 måneder.

  • Ved behov for uttalelse fra politiet kan behandlingstiden hos politiet være inntil 6 uker. Dette inngår i den totale saksbehandlingstiden.

  • Det anbefales å unngå ferietiden om sommeren ved planlegging av åpne eller større lukkede arrangementer hvor uttalelse fra politiet er nødvendig.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken rutinemessig sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Behandlingstiden hos Fylkesmannen kan være inntil 8 måneder.

Annen informasjon

Søknadsskjema, planer og kommunale forskrifter i tilknytning til skjenkebevilling
Navn på skjema Kommentar
Skjenkebevilling Elektronisk skjema
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende Elektronisk skjema
Plan for salgs- og skjenkebevillinger i Enebakk kommune 2016-2020 PDF document ODT document

Word dokument

Kommunal forskrift, salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikker - 2018 PDF document ODT document Word dokument

Tjenesten oppdatert: 21.08.2017 16:34