Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger (SFO) i Enebakk gjeldene fra 01.03.2015

1. Drift

1.1 SFO eies av Enebakk kommune og er underlagt avdeling for kultur, oppvekst og skole.

1.2 Drift av SFO er hjemlet i opplæringsloven § 13-7, forskrift til opplæringsloven § 15-1 og kommunale vedtekter.

1.3 SFO er underlagt den enkelte skoles rektor administrativt og faglig. Daglig leder for SFO har ansvar for den daglige driften.

1.4 Enebakk kommune har kollektiv ulykkesforsikring for elever. Denne gjelder også ulykker på og utenfor skolens område i den tiden de er i

SFO.

1.5 Bemanningsbehovet fastlegges i forbindelse med påmeldte elever hvert år.

1.6 Skolens regler om politiattest og taushetsplikt omfatter også ansatte i

SFO.

1.7 SFO- året følger skoleruten, 190 skoledager.

SFO tilbys også i skolens høstferie, vinterferie, skolens planleggingsdager og inntil 3 uker om sommeren mot ekstra betaling i form av dagsatser. SFO holder stengt i juli måned.

1.8 SFO er åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00, og elevene får et tilbud før og etter skoletid innenfor denne tidsrammen.

1.9 SFO tilbyr redusert plass i form av morgen-SFO eller ettermiddags-SFO.

1.10 Alle elever, også elever som ikke har fast SFO-plass, som ønsker å benytte SFO i skoleferiene kan bestiller ønskede dager en måned før.

Hel- og redusert plass kjøper ekstradager på like vilkår.

Det betales for bestilte dager enten de benyttes eller ikke.

1.11 SFO holder stengt i hele juli, mellom jul og nyttår og i påskeuka. I tillegg kommer fem planleggingsdager som oppgis i skoleruta for hvert skoleår.

1.12SFO er en del av barnas fritid og skal ta utgangspunkt i barnas behov for tilsyn og omsorg, sosial læring og deltakelse i kulturaktiviteter. Lek og aktiviteter etter barnas ønsker skal prioriteres.

1.13 Barna får ett måltid hver dag.

2. Betaling

2.1 SFO finansieres ved brukerbetaling og kommunalt tilskudd. Satsene for brukerbetaling fastsettes av kommunestyret.

2.2 Det betales for 10 måneder pr. år. Det kreves 60 % månedstakst for juni og 40 % månedstakst for august. Juli er betalingsfri måned.

Betaling av påmeldte dager i skoleferiene faktureres i etterkant.

2.3 Brukerbetalingen forfaller til betaling den 15. i hver måned de månedene SFO er åpent.

2.4 Søskenmoderasjon fra og med andre barn er 25 % av ordinær betalingssats.

2.5 Foresatte som henter sine barn etter stengetid vil bli avkrevet et omkostningsgebyr på kr 200,- som belastes neste faktura. Gebyret blir ikke belastet dersom foresatte har blitt forsinket på grunn av ekstraordinære forhold, som for eksempel ekstreme værforhold, og det er en engangshendelse.

2.6 Ved sammenhengende sykefravær i en måned eller mer, som er

dokumentert med legeattest, gis det fritak for betaling i sykdomsperioden.

2.7 Det gis ikke fritak for betaling når foresatte har søkt barnet fri fra skolen. F. eks. ved ferie til andre tider enn den tiden SFO er stengt.

2.8 Ved uforutsette hendelser hvor driften helt eller delvis må innstilles er Enebakk kommune ikke erstatningspliktig for eventuelle merutgifter dette påfører foresatte.

 1. Opptak, endringer og oppsigelse.

  1. SFO er et tilbud til alle elever på 1. – 4. trinn, og for funksjonshemmede elever på 1. – 7. trinn. Det er for øvrig ingen andre kriterier for opptak

  2. Rektor ved den aktuelle skole har ansvar for opptak.

  3. Det er et hovedopptak hvert år med søknadsfrist 1. april. Opptaket gjelder normalt for inntil fire år, eller til plassen sies opp skriftlig.

  4. Ved innmelding utenom hovedopptak gis det tilbud så langt bemanningen tilsier at det er ledige plasser (se punkt 1.4 om bemanningsnorm).

  5. For endring eller oppsigelse av plass neste skoleår er fristen 1. april.

  6. For oppsigelse og endring av plass i skoleåret er oppsigelsestiden/iverksettelsen en måned regnet fra første månedsskifte etter oppsigelsen.

  7. I vårhalvåret kan en plass ikke sies opp eller endres etter 1. februar uten at det foreligger spesielle årsaker.

  8. Ved innmelding og endring av plass brukes skjema som fås på den enkelte skole, eller lastes ned fra kommunens eller skolens nettside.

  9. Rektor kan ta tildeling av SFO- plass opp til ny vurdering dersom plassen ikke benyttes i tråd med vedtektene. For eksempel dersom åpningstider og/ eller betalingsfrister ikke overholdes, og/ eller dersom det er en betalingsrestanse ved skoleårets slutt.

  10. Klage på vedtak fattet av rektor rettes skriftlig til kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtak er mottatt. (Jmfr. forvaltningslovens § 29)

4. Kunngjøring av endringer

4.1 Endring av betalingssatser, åpningstider, store endringer av bemanningsnorm og/ eller gruppestørrelser skal kunngjøres i Enebakk avis og på kommunens nettside minst en måned før endringen iverksettes.


Vedtekter for kommunal SFO i Enebakk kommune.docx PDF document ODT document

Om skolefritidsordningen (SFO) på Regjeringen.no