Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån bolig

Beskrivelse

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

 • Kjøp av bolig
 • Utbedring og tilpasning av bolig
 • Refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Målgruppe

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare. Flyktninger er en prioritert gruppe.

Barnefamilier

 • Du har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er godt egnet.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Du ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd / offentlige ytelser

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig med lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har vanlig boliggjeld og annen gjeld med høy rente, og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 •  Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etablerings-fasen

 • Er du i etableringsfasen og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Se om du er i en av de andre målgruppene. Du gjøres oppmerkson på at det er begrensede midler til videreformidling av startlån. Derfor vil søknadene prioriteres strengt selv om du opplever at du er i målgruppene.

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Enebakk kommune beregner et påslag på 0.25% som er et administrasjonsgebyr.

Samarbeidspartnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Vedlegg

 • Siste 2 års selvangivelse
 • Lønnslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd og dokumentasjon på all gjeld
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital.
 • Avslag fra annen bank må være begunnet etter en reell søknad
 • Annet av betydning for din søknad

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Ved mangelfull søknad vil eventuell manglende dokumentasjon etterspøres. Dette vil forsinke saksbehandlingen av din søknad

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Tjenesten oppdatert: 17.11.2017 12:50