Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til idrettsorganisasjoner, drift og vedlikehold.docx

Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til frivillige organisasjoner - sang, musikk, dans, drama, andre.docx

Søknadsskjema tilskudd - drift, vedlikehold av kulturbygg og lekeplasser.docx

Tilskudd til kulturformål 2018

I henhold til vedtatte retningslinjer for stønad til kulturformål utlyses:

  • Grunnstønad til frivillige organisasjoner i Enebakk.

  • Tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg, kulturbygg/forsamlingslokaler og lekeplasser.

Søknadsskjema finner du i lenkene øverst på denne siden. Her finner du mer informasjon og retningslinjer om kommunale tilskuddsordninger til kulturformål.

 Har du spørsmål kan du henvende deg til Kulturtjenesten, tlf 64 99 20 00.

SØKNADSFRIST: 30. april 2018

Søknad sendes Enebakk kommune, postmottak, 1912 Enebakk eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no

Tilskudd til sommerferieaktiviteter for barn og unge i Enebakk

Utvalg for kultur, oppvekst og skole har avsatt ramme for tilskudd til sommerferieaktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk.

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

SØKNADSFRIST: 8. april 2018.

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no. Søknadene merkes med saksnr 18/1165.