Tømmefrekvens

Slamavskiller for bolig med WC: Hvert år.
Slamavskiller for bolig uten WC tilknyttet: Tredjehvert år.
Tett tank: Minimum en gang per år. Hyppigere tømming medfører tilleggsgebyr.
Minirenseanlegg: Minimum hvert år. Hyppigere tømming medfører tilleggsgebyr.

Praktisk gjennomføring av tjenesten

Kommunen utfører ikke slamtømmingen selv, men har kontrakt med et tømmefirma. Slammet leveres til Flateby Renseanlegg og behandles videre der.

Innspill angående tømmingen rettes til kommunen.

Tømming skal primært gjennomføres på snøbar mark i perioden 1. april og 30. november, og i vanlig arbeidstid. Ved behov for nødtømming utenom vanlig arbeidstid blir ekstrakostnadene ved dette belastet anleggseier direkte.

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og snø og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil. Dette innebærer at det må være fritt for kvister og hindringer i en bredde på 3 meter og en høyde på 3,6 meter (tømmebilens dimensjoner). Slamtømmebilen kan innebære en stor belastning på veien. Det er derfor viktig at man har fokus på private veiers standard for å unngå veiproblemer som følge av slamtømmingen.

Når tømming/ettersyn er foretatt blir det lagt igjen en arbeidsrapport til anleggseier.

Slamtømmegebyr

For tjenesten ilegges eier et slamtømmegebyr som skal dekke kostnadene ved arbeidet. Kostnadene omfatter selve tømmejobben og ettersynet, behandling av slammet, andel av kommunens faktureringssystem samt administrasjonskostnader. Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens kostnader knyttet til tjenesten. Dette dokumenteres årlig gjennom et selvkostregnskap. Et eventuelt overskudd ett år settes av på fond for senere bruk innenfor området.