e viktigste arbeidsoppgavene for den kommunale landbruksforvalting er:

  • Å sette den offentlige landbrukspolitikken (jordbruksavtalen) ut i livet, gjennom ulike økonomiske og juridiske virkemidler.
  • Forvalte og behandle saker etter jordloven, konsesjonsloven, skogloven og andre lover of forskrifter innen landbruket.