Bålforbud 15. april - 15. september

Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål.  

Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark.  Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.

"I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Unntak fra forbudet i perioden 15. april – 15. september

  • Du har fått tillatelse fra Follo brannvesen. Brannvesenet gir ikke tillatelser når skogbrannfarevarselet viser fare (orange nivå) eller høyere. Husk at alle som gjør opp ild må følge den generelle aktsomhetsplikten – selv med tillatelse fra brannvesenet. <
  • Uten søknad har du lov til å tenne bål, engangsgrill, primus eller lignende dersom det helt åpenbart ikke kan oppstå en brann. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
  • Innmark rammes ikke av forbudet. I innmark gjelder den generelle aktsomhetsplikten og lokale reguleringer.

Forbudet og unntakene er hjemlet i Forskrift om brannforebygging § 3 3. ledd.

Lokale reguleringer – Helse, miljø og forurensning

Den generelle aktsomhetsplikten og forbudet fra 15. april til 15. september er basert på hjemler i brann-lovgivningen. Å brenne innebærer mer enn brannfare – man må også ta andre hensyn, som helse, miljø og forurensning. 

Helse, miljø og forurensning faller ikke under brann-lovgivningen.

Lokal forskrift for Enebakk finner dere her.

Grill- og bålplasser

I kommunene som Follo Brannvesen dekker finnes det ikke godkjente grill- og bålplasser. Grunnen til det er aktsomhetsplikten som gjelder over alt og hele tiden. Det vil si at den som tenner opp må gjøre det på en forsvarlig og sikker måte, uansett. Fra 15. april til 15. september må man også ta hensyn til forbudet i skog og utmark, og eventuelle unntak.

Enkelte steder finnes det tilrettelagte bålplasser, gjerne med utepeiser eller lignende. Plassene er typisk tilrettelagt av grunneier eller kommunen. Disse plassene har ingen godkjenning fra brannvesenet og har de samme reglene som andre steder.

Totalforbud

Hvis brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan det innføres totalforbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Dette vil kunne omfatte innmark, private hager, eller i skogen. Et totalforbud vil annonseres på nettsidene til Follo brannvesen.

Tips og råd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir tips og råd til hvordan du kan gjøre opp ild utendørs på en sikker måte. Se sikkerhverdag.no.

Skjema for søknad om å gjøre opp ild

Fra 15. april til 15. september må man søke Follo brannvesen om å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Søknadsskjema vil være tilgjengelig på Follo brannvesens nettsider fra 1. april. 

Søk Follo brannvesen om lov til å gjøre opp ild