Begrenset høring - Endring av reguleringsplanen Kvernstua, Ytre Enebakk

Utbygger av området Vågtunet på Kvernstua i Ytre Enebakk, ønsker å legge til rette for bygging av ene- eller tomannsboliger på et felt som tidligere var regulert til fire- og seksmannsboliger.  

Vi sender derfor ut et forslag til reguleringsendring på begrenset høring (i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §12-14 tredje ledd). Dette er det samme som tidligere ble kalt en mindre vesentlig reguleringsendring.

Endringene har liten betydning for utbyggingspotensialet utover at det kan bygges 2 færre boliger enn i opprinnelig reguleringsplan.

Det følger av reguleringsbestemmelsene at ved søknad om rammetillatelse innenfor felt BFS6 skal det følge en støyvurdering av tiltaket, og hvordan kravene til skjerming mot støy blir ivaretatt for hele feltet.

Trykk her for å se gjeldende plankart og plandokumenter for detaljreguleringplanen Kvernstua. 

I tillegg er det etter utbygging av Kvernstubakken og felles parkeringsplass ikke lenger behov for brannadkomst til ny barnehage over Bjerkelandsveien syd. 

Se Asplan Viaks kunngjøringsside for ytterligere informasjon og vedlagte dokumenter for den begrensede høringen.