Detaljregulering for Åsfaret platå

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale.

I medhold av Plan – og bygningsloven §12-8, varsles det på vegne av Alvsbyshus Norge AS oppstart av detaljregulering for Åsfaret Platå. Det varsles samtidig om forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til Plan- og bygningsloven §17-4.

Frist for uttalelse: 20.08.2024

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av en blanding av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Det planlegges for en utnyttelsesgrad på 35% BYA.  Planområdet er ca. 3,4 daa, og fremstår i dag som ubebygget. Planområdet er vist med sort stiplet linje på kartutsnittet, og omfatter eiendom gnr./bnr. 91/10, 91/305, 91/356 , 91/747 og deler av 91/869.

Området er regulert til boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting – barnehage i reguleringsplan nr.374 for Råken og i arealdel for kommuneplan (2015-2027). Planforslaget legger opp til omregulering av området i helhet til boligbebyggelse. Nytt arealformål til barnehage er sikret ivaretatt i reguleringsplan nr. 461 for BY18- Vik skog Råkenåsen.  Det går et bekkedrag gjennom området, denne vil bli regulert til blågrønn-struktur.

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Andreas Kaarbø på tlf.: 452 86 101.

Innspill til dette oppstartvarsel sendes skriftlig innen 20.08.2024 til:

andreas.kaarbo@norconsult.com  
evt. i brev til Norconsult, pb. 626, 1303 SANDVIKA.

Det bes om at kopi sendes til: postmottak@enebakk.kommune.no 
evt. i brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK.

Merk innspill med saksnummer: 2024/1926

Kart over planområdet Åsfaret platå - Klikk for stort bildeÅsfaret platå - Detaljregulering

Planinitiativ reguleringsplan for Åsfaret Platå (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte - Åsfaret platå (PDF, 2 MB)