Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2024-2027 er ute på høring

Kommunedirektøren la 6. november fram forslag til handlingsprogram 2024-2027 og årsbudsjett 2024. 
Frist for innspill er fredag 8. desember kl. 13:00.

Handlingsprogram med økonomiplan

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Handlingsprogrammet vedtas av kommunestyret.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027

Budsjettet bærer preg av stram økonomi og en kommune i omstilling. Det satses på utvikling, forebygging og digitalisering for å sikre bærekraftige tjenester på sikt. Budsjettet for 2024 viser et negativt resultat på 0,9 % som skyldes at det hentes midler fra disposisjonsfondet (kommunens «sparekonto»). Midlene går til å dekke kostnader til et omstillingsprosjekt som pågår i kommunen, hvor man blant annet ser på nye digitale løsninger og en fremtidsrettet organisering. 

Det er forventet en kraftig økning i antall eldre i planperioden (2025-2027), og kommunen satser på ulike forebyggende lavterskel tilbud, som gjør at den enkelte innbygger kan bo lengst mulig i eget hjem. Det er satt av midler på et rentefond i perioden for å ta hensyn til en kraftig økning i rentekostnadene fra 2028. 

Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2024-2027 er ute på høring

Formannskapet valgte enstemmig å vedta kommunedirektørens forslag til innstilling. Partiene varslet om verbalforslag i møtet. Saksprotokoll og innstilling finner du her:

Formannskapets innstilling med saksprotokoll - 27.11.2023

Tidsplan for behandling av budsjettforslaget

  1. 6. november - kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 presenteres for formannskapet
  2. 27. november - formannskapet vedtar sin innstilling til handlingsprogrammet og dette legges ut på høring.
  3. 11. desember – kommunestyret fatter vedtak.

Alle kan komme med innspill

Fra 27. november kan alle som ønsker komme med innspill til handlingsprogrammet. Innspillene skal basere seg på formannskapets innstilling. 

Det kan du sende via

Frist for å komme med innspill er fredag 8. desember klokken 13:00.  Alle innspill blir offentliggjort og distribuert til kommunestyrets medlemmer.