Høring av forslag til endring av reguleringsplan 430 GRAN NY4 - SYD

I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 tredje ledd sendes forslag til endring av reguleringsplanen Gran NY4 - SYD med plan-ID 430 til alle berørte parter for uttalelse.

Etter uttalelser til endring med høringsfrist 14.05.2023, kom det inn merknader som gjør at endringen blir sendt på ny høring. Hovedendringen fra forrige høring er at energianlegget(transformatorstasjon) er tatt ut av planen.

  1. Forslag til reguleringsbestemmelser - 26.06.2023 (PDF, 260 kB)
  2. Forslag til plankart for Gran NY4 Syd - 26.06.2023 (PDF, 2 MB)
  3. ROS-analyse - Gran NY4 Syd - 04.08.2023 (PDF, 2 MB)
  4. Ledningsplan - 25.10.2022 (PDF, 1019 kB)
  5. Tegningshefte - Supplerende tegninger - 26.06.2023 (PDF, 5 MB)
  6. Geoteknisk notat og rapport (PDF, 7 MB)
  7. Rapport om 200års flom - 07.11.2019 (PDF, 2 MB)
  8. Hydrological memo - WinterGreen Data centre (PDF, 2 MB)