Høring - Forskrift om skoleregler for elever i Enebakkskolen

Nå er forslaget for skoleregler for Enebakkskolen klart, og alle elever, foreldre, lærere og skoleledere skal gis muligheten til å si sin mening fram til 3. august 2024

Fra høsten får Norge en ny opplæringslov. I den nye loven står det at kommunen skal ha skoleregler.

Skoleregler er det samme som tidligere ble kalt ordensreglement.

Skolereglene inneholder regler om elevenes rettigheter og plikter.  Skolereglene skal bidra til et trygt og godt skolemiljø.  De skal også fremme god orden, oppførsel og gode arbeidsvaner, og legge til rette for god læring.

I ny lov spesifiseres det hvordan skoledemokratiet skal organiseres.  I skolereglene skal det beskriver hvordan skolen skal sørge for at elever og foreldre får være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere skolens virksomhet.

I forslaget til skoleregler videreføres den ordningen vi har i dag med samarbeidsutvalg (SU). 

Det foreslås også å ta inn en ny bestemmelse om at mobil, smartklokke eller andre private kommunikasjonsmidler ikke skal brukes i skoletiden, med mindre annet er avtalt med lærer.  Dette praktiseres allerede i stor grad i Enebakkeskolen og er i tråd med de nasjonale anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet.

Forskrift om skoleregler for elever i Enebakkskolen 2024

Om skoleregler

Forskrift om skolereglene for skolene i Enebakk kommune.
Skolereglene er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 9A-10 (om skoleregler).  Skolereglene gjelder fra 01.08.2024.

§1 Formål

Skolereglene skal være et bidrag i arbeidet for å fremme et trygt, godt og inkluderende skolemiljø for alle elever ved skolene i Enebakk. At elever blir utsatt for krenkende atferd, skal ikke aksepteres i Enebakkskolen. Skolereglene skal informere elever, ansatte og foresatte om elevenes rettigheter, plikter og reaksjoner ved brudd på skolereglene. Skolereglene skal henge sammen med skolenes øvrige skolemiljøarbeid. Skolereglene er en viktig del av skolens utdanning- og danningsoppdrag der elever skal gis et godt grunnlag for å ta gode valg og forstå egen rolle og deltakelse i videre utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

§2 Innhold og virkeområde

Skolereglene inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter skolereglene og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles. Skolereglene gjelder for alle elever i Enebakk kommune.

Skolereglene gjelder når skolen har ansvar for elevene i undervisningslokaler, fellesrom og uteområder, på SFO og på leksehjelp (med noen unntak), og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel på uteskole, i prosjekter, leirskole, studieturer og alternative skolearenaer. Skolereglene omfatter også hendelser på skoleveien, dersom skolen får kjennskap til dette.

§3 Skoledemokrati

Opplæringslovens § 10-5 fastslår at alle skoler skal ha et elevråd som er valgt av elevene ved skolen.

I §10-4 i opplæringsloven står det: Skolen skal sørgje for at elevane og foreldra får vere med på å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda til skolen, mellom anna arbeidet med skolemiljøet, kvalitetsutvikling i opplæringa og fastsetjinga av skolereglar. Elevane skal ikkje delta i behandlinga av saker som er omfatta av lovfesta teieplikt. Skolen skal leggje til rette for at alle elevane skal kunne ytre seg, og oppmuntre dei til å delta i skoledemokratiet. Skolen skal også hjelpe elevane i arbeidet med skoledemokratiet.

Elevrådet ved den enkelte skole skal holdes oppdatert på møter og saker som behandles i ungdomsrådet, og hjelpes til å løfte saker gjennom elevråd til ungdomsrådet. Alle elevråd skal bli informert om ungdomsrådets frister og saker slik at de kan komme med innspill og ønsker.

Skolen skal også ha et samarbeidsutvalg. Utvalget gir råd og kommer med forslag til skoleledelsen. Utvalget skal få være med å planlegge, gjennomføre og vurdere skolens virksomhet, blant annet arbeidet med skolemiljøet og kvalitetsutvikling i opplæringen. Utvalget skal ikke behandle saker som er omfattet av lovfestet taushetsplikt. Elever har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget, og kan melde inn og forberede saker til utvalget.

§4 Skolens egne regler

I tillegg til skolereglene gis den enkelte skole ved skolens rektor rett til å vedta nødvendige tilleggsbestemmelser tilpasset lokale forhold. Rektor må sikre at elever, ansatte og foresatte blir hørt før reglene bestemmes. Lokale tilleggsbestemmelser må være i samsvar med intensjonen i det kommunale skolereglene. De kommunale skolereglene er overordnet den enkelte skoles lokale regler.

Den enkelte klasse kan ha regler om orden og oppførsel tilpasset elevenes alder. Reglene skal lages i samarbeid med elevene.

§5 Elevenes rettigheter                                              

Som elev har du rett til:

 • et godt, trygt og inkluderende skolemiljø
 • å bli møtt med omsorg og respekt
 • en hverdag uten krenkelser
 • å ha dine eiendeler i fred

§6 Orden

Som elev skal du ha god orden.

Det er god orden å:

 1. møte presis på skolen og være til stede i undervisningen
 2. ha skolesakene i orden og ha med nødvendig læremidler og utstyr
 3. ta godt vare på skolen, samt personlige og andres eiendeler 
 4. gjøre arbeid man blir pålagt til rett tid
 5. følge regler for IKT-bruk

§7 Oppførsel

Som elev skal du ha god oppførsel.

Det er god oppførsel å:

 1. vise hensyn og respekt for hverandre
 2. snakke godt om og til hverandre og unngå skjellsord, banning og annet grovt språk
 3. være på skolen og delta aktivt i undervisningen hele skoledagen
 4. bidra til arbeidsro i opplæringen og rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte.
 5. holde skolens område rent og ryddig og ta godt vare på alt som tilhører skolen.
 6. bare ha med eller spise godteri, drikke brus eller lignende når det er avtalt med lærer.
 7. følge kommunens regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, annet digitalt utstyr;
  1. Skolens datamaskiner og internett brukes kun i faglig sammenheng. Det er ikke tillatt å oppsøke, produsere eller distribuere materiale av rasistisk, voldelig, pornografisk eller annen krenkende karakter.
  2. Elever skal ikke filmes eller tas bilder av uten det er en del av skolens faglige og/eller sosiale opplegg. Bilder av enkeltpersoner må ikke tas eller brukes slik at det oppleves krenkende. Bilder eller lyd/-filmopptak kan ikke deles uten tillatelse. 
  3. Om ikke annet er avtalt er bruk av mobiltelefon, elektronisk kommunikasjonsutstyr og andre forstyrrende gjenstander i undervisningstiden ikke tillatt. Ved medbrakt mobiltelefon skal denne leveres inn ved skoledagens begynnelse og hentes ut ved skoledagens slutt. Elevene følger skolens ordning på innlevering. 
 8. behandler undervisningsmateriell, digitale enheter, bøker og inventar inne og ute forsvarlig. 
 9. verken har med eller bruker gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar.
 10. utsetter andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold.
 11. jukser, forsøker å jukse eller hjelper andre til å jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid.
 12. tar med eller bruker, tobakk, snus, vape, alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

§8 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering i orden er om eleven opptrer i samsvar med reglene for orden i dette reglementet. Grunnlaget for vurdering i oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med reglene for oppførsel i dette reglementet.

§9 Reaksjoner dersom elever bryter reglene

Alle reaksjoner skal være tilpasset sakens alvor og elevens alder, forutsetninger, utvikling og modenhet, noe som betyr at like tilfeller ikke alltid skal behandles likt. Kollektiv avstraffelse skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er heller ikke lov.
Dersom en elev bryter reglene i skolereglene, kan det føre til disse reaksjonene:

 1. Veiledning av eleven/samtale med eleven med fokus på positiv, ønsket atferd.
 2. Muntlig/skriftlig advarsel eller anmerkning på ungdomstrinnet. Skolene skal ha skriftlige retningslinjer for bruk av anmerkninger, for å sikre lik praksis.
 3. Kontakt med foresatte.
 4. Beslag av gjenstander brukt i strid med skolereglene. Beslaglagte gjenstander leveres som regel tilbake til eleven etter skoletid samme dag. Farlige gjenstander gis foresatte. Ulovlige gjenstander (f.eks. våpen, narkotika) overlates til politiet.
 5. Tap av goder.
 6. Pålegg om å rette opp skade påført skolen (f.eks. rydde søppel, fjerne tagging)
 7. Annullering av prøver, dersom eleven blir tatt i juks. 
 8. Kreve tilstedeværelse før eller etter skoletid.
 9. Endring av friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde.
  Dersom en elev alvorlig eller flere ganger bryter skolereglene, kan det føre til disse reaksjonene (gjelder bare for regelbrudd i skoletiden, dvs. ikke på SFO eller leksehjelp):
 10. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller resten av skoledagen (opplæringsloven § 9 A -11). Dette skal besluttes av rektor, men kan delegeres til lærer for inntil to klokketimer. Skolen skal dokumentere slik bortvisning skriftlig. Foresatte skal varsles før elev bortvises for resten av dagen, og eventuell hjemsendelse av eleven må avklares med foresatte.
 11. Bortvisning fra undervisningen en til tre dager for elever på 8.-10. trinn (opplæringsloven § 9 A -11). Dette må besluttes av rektor i et enkeltvedtak etter varsel til foresatte. 
  Skolen må vurdere om eleven skal bortvises fra undervisningen og få et annet tilbud på skolen den perioden bortvisingen varer, eller bortvises ved at eleven sendes hjem.
 12. Sette ned karakter i orden og/eller oppførsel etter gjentatte regelbrudd eller særlig grove enkelthendelser (forskrift til opplæringsloven§ 3-5).
 13. Midlertidig eller permanent klassebytte. 
 14. Midlertidig eller permanent skolebytte. Dette må besluttes av kommunen i et enkeltvedtak. (opplæringsloven § 9 A –12).

Det skal også legges vekt på elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet.

Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen.

§10 Vurdering i orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven følger kommunens skoleregler.

§11 Skade eller hærverk

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.
Se regler om dette i skadeserstatningsloven § 1-1 og § 1-2.

§12 Straffbare forhold

Har en elev begått straffbare handlinger skal skolen alltid vurdere å ta opp saken med politiets forebyggende tjeneste. Skolene skal også vurdere om straffbare forhold bør anmeldes til politiet, også dersom eleven er under den kriminelle lavalder (15 år). Relevante momenter er forholdets alvor, om det er et enkeltstående tilfelle eller gjentakelse, elevens alder og utvikling, skolens forhold til og samarbeid med elev og foresatte med videre. Skolen skal på forhånd alltid avklare en anmeldelse med kommunaldirektøren.

§13 Saksbehandling -fremgangsmåten ved bruk av reaksjoner

Elevens beste skal være et grunnleggende hensyn når skolen vurderer en reaksjon. Eleven skal få anledning til å uttale seg før skolen bestemmer en reaksjon. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg. Alle reaksjoner skal gjøres slik at eleven kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.

Ved bortvisning en til tre dager, klassebytte eller skolebytte, skal det fattes enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven. Før det blir fattet et enkeltvedtak, skal skolen vurdere om andre tiltak eller reaksjoner kan benyttes. Eleven og foresatte skal varsles på forhånd og gis rett til å uttale seg. Et enkeltvedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra eleven/foresatte mottar vedtaket. Klagen sendes skolen. Dersom skolen/kommunen ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, blir det sendt til Statsforvalteren som klageinstans.

§14 Ikrafttredelse

Skolereglene trer i kraft dato og evalueres jevnlig. Skolenes råd og utvalg skal få mulighet til å uttale seg før endringer i reglene.

Bruk av datautstyr og internett. Se eget reglement