Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Høgåsen Hage

Enebakk kommune varsler med dette om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Høgåsen Hage jfr. plan- og bygningsloven § 17-4 jfr. kap 17.

Planområdet

Planområdet er ca. 9,5 mål og berører i hovedsak følgende eiendommer: gnr. 7 bnr. 288 og 351. Planen omfatter samtidig noe arealer fra gnr. 7 bnr. 34 og 295. Området ligger mellom utbyggingsområdene Kjensli og Høgåsen på Flateby.

Området planlegges regulert gjennom reguleringsplan REG 486 Høgåsen Hage til boligformål og grøntområder.

Hensikt med utbyggingsavtale

Hensikten med å inngå en utbyggingsavtale er å tilrettelegge for utbyggingen samtidig som man sikrer at nødvendig infrastruktur opparbeides. Det legges opp til ca 70 boenheter med tilhørende infrastruktur innenfor området og utvidede trafikksikkerhets tiltak ved barnehagene.

Merknader til varsel oppstart forhandling utbyggingsavtale merkes med «REG 486 utbyggingsavtale» og sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Frist for kommentarer til oppstartsvarselet er 15.10.2023.

Ferdig fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til høring før den skal til politisk behandling.