Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Nylende Park

Enebakk kommune varsler med dette om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Nylende Park jfr. plan- og bygningsloven § 17-4 jfr. kap. 17.

Planområdet

Planområdet er ca. 30 mål og berører i hovedsak følgende eiendommer: gnr. 90 bnr. 5, 144, 259, 542, 631 og 679, gnr. 91 bnr. 1 og gnr. 95 bnr. 51 fra fylkesvei 155 og opp til den kunstig oppbygde dammen øverst i Nylende.

Området er regulert gjennom reguleringsplan REG 478 Nylende Park og er avsatt til boligformål, grøntområder og hensynssone flom, samt arealer for vei og fortau.

Nylende park - kartutsnitt - Klikk for stort bildeNylende park - kartutsnitt

Hensikt med utbyggingsavtale

Hensikten med å inngå en utbyggingsavtale er å tilrettelegge for utbyggingen samtidig som man sikrer at nødvendig infrastruktur opparbeides. Det legges opp til ca. 65 boenheter med tilhørende infrastruktur innenfor området og utvidede trafikksikkerhets tiltak ved barnehagene.

Barnehagenes innspill til reguleringsplanen når det kommer til parkeringsløsning og tiltak for myke trafikanter tas med i forhandlingene.

Merknader til varsel oppstart forhandling utbyggingsavtale merkes med «REG 478 utbyggingsavtale» og sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Frist for kommentarer til oppstartsvarselet er 15.10.2023.

Ferdig fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til høring før den skal til politisk behandling.