Se vedlagt PDF for analyseresultater:  analyse.pdf

ANALYSE PR 20.07.2017         vANNPRØVER.pdf