Enebakk kommune vil øke trafikksikkerheten langs vei og i kryss. Vi håper du kan hjelpe oss med dette.

I august er det skolestart og dermed ekstra viktig at høyden og bredden på Klipp hekk, fri sikt, trafikksikkerhetvegetasjonen langs vei og i kryss ikke hindrer sikten for kjørende og gående.

Kommunen kan kreve at vegetasjon fjernes med hjemmel i veilovens §§ 31 og 43, men hvis du kan hjelpe til med å bedre sikten uten et skriftlig pålegg hadde vi satt stor pris på det. 

Langs vei eller gangvei:

Greiner fra trær må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen, eller over gang- og sykkelvei.

Hekk kan ikke være nærmere veikanten enn 2 meter med mindre det er avtalt en kortere avstand kommunen.

Krav til frisikt i kryss:

Høyden på hekk for eiendommer som grenser til kryss kan maksimalt være 50 cm i frisiktsonen. Frisiktsonen er ulik avhenging av hvilken fartsgrense som gjelder. Du kan sjekke hva som er frisiktsonen for din eiendom på http://follokom.com/follokart/, eller du kan kontakte Enebakk kommune på telefon 64 99 20 00.

Krav til fri sikt i kryss - skisse