Fra 01.01.2018 har kommunen ansvar for borgerlige vigsler i Norge.

Vigselsmyndighet skal primært foretas av ordfører/varaordfører. I tillegg kan vigsler foretas av HR-sjef og kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, i tillegg til kommunestyrets representanter.

Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folekregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter.

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

I Enebakk kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesing.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et villkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at villkår er opfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

Melding om vigsel og registrering

I prøveattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører/varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder og vigselsattest

Enebakk kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunendet originale skjemaet "Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok" utgjør vigselsboken. 

Ønsker du å vigsles i Enebakk kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Enebakk kommune sender sin henvendelse til postmottak@enebakk.kommune.no

I e-posten oppgis:

  • Navn på brudepar
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • Ønsket lokalisering
  • Ønske om dato og tid
  • Kopi av prøvingsattest (originalen sendes/leveres til kommunen så snart som mulig etter avtale med vigsler er inngått)

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.

Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon til servicetorget: +47 64 99 20 00

Ved henvendelse vil kommunen ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.