Rådmannen har foreslått at hjemmekomposteringsrabatten faller bort og KMU har vedtatt å legge forslaget ut til offentlig høring. Forslaget innebærer endring i renovasjonsforskriften og må derfor legges ut til høring før eventuell vedtagelse.

Kommunen innførte ordningen med rabatt for husstander som hjemmekomposterer i 2004. Rabatten har utgjort inntil 15% av ordinært renovasjonsgebyr og har blitt benyttet av ca 40 abonnenter. Ordningen ble innført for å bidra til økt hjemmekompostering siden dette var en langt bedre løsning miljømessig enn innsamling sammen med restavfallet.

Etter at ordningen ble innført har det skjedd mye med avfallshåndteringen i Enebakk. Den endringen som har størst betydning for hjemmekomposteringsordningen er at ROAF startet med utsortering og separat behandling av matavfall i 2014. Matavfallet går nå til biogassproduksjon/kompostering. Biogassproduksjon gir svært god utnyttelse av energien i avfallet. Den miljømessige fordelen ved lokal håndtering er dermed sterkt redusert og med den begrunnelsen for rabatten.

En fordel med lokal matavfallshåndtering er at transportbehovet reduseres. Denne fordelen anses likevel ikke å være tilstrekkelig til å begrunne at ordningen videreføres. For 2019 er rabatt ved hjemmekompostering satt til 0.

Frist for å gi innspill til forslaget er 28. februar.

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.