paragrafHer er en henvisning til aktuelle lover som kommunen kan benytte når det er behov for å følge opp kjøretøy som er til hinder, skade eller er ulovlig parkert. Hjemmelen for å kreve kjøretøy fjernet er i Vegtrafikklovens § 37, 1 ledd.

Borttauing av kjøretøy anses ikke som en «straff», men benyttes i tilfeller der kjøretøy står til hinder eller ulempe. Bestemmelsen kan f.eks. benyttes ved innesperringer eller når feilparkeringer hindrer varslet snørydding.  Dersom bilen hindrer snøbrøyting kan den bli fjernet uten varsel.

I tillegg til krav om hinder eller ulempe, vil også biler som over en viss tid har parkert i strid med reguleringene – manglende betaling, p-tillatelse, mot forbud etc.– også kunne fjernes med hjemmel i vegtrafikkloven § 37. Man vil med dette kun hindre at en ileggelse av en bot blir en «parkeringstillatelse».

I tillegg til dette finnes det en særskilt hjemmel som gjelder for uregistrerte kjøretøy. Etter 14 dager regnes uregistrert kjøretøyet som ulovlig parkert og kan bli fjernet for eiers regning, jf.  vegtrafikklovens  §17, 2 ledd.