Organisering

Det er Follo Brannvesen som ivaretar oppgavene kommunen har utfra lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål. Dette omfatter brann- og eksplosjonsvernsloven og lov om beredskap mot akutt forurensning. Follo Brannvesen er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.

De konkrete oppgavene omfatter brannforebygging og beredskap, herunder tilsyn med fyringsanlegg og boligtilsyn. Se mer info om de ulike oppgavene på brannvesenets hjemmesider (meny til venstre).

Brannvesenets virksomhet finansieres gjennom driftstilskudd fra eierkommunene. Driftstilskuddet fastsettes årlig av brannvesenets representantskap.

Branntilsyn og tilsyn/feiing av pipeløp

Kommunen krever inn gebyr for feiing/tilsyn av pipe og branntilsyn for de som faller inn under ordningen. Gebyrsats vedtas årlig av kommunestyret. Gebyrinntektene brukes i hovedsak til å dekke driftstilskuddet knyttet til disse tjenestene. Gebyret kreves inn en gang per år. Fakturering skjer på høsten med forfall 25. september.

Ifølge forskrift om brannforebygging skal branntilsyn for eiendommer med ildsted og feiing/tilsyn av pipe skje etter behov. Tidligere var det en fast frekvens på 4 år. Per idag videreføres normalt en frekvens på 4 år og gebyret beregnes ut fra dette.  

Alle boliger med ildsted faller inn under ordningen. Det beregnes ett feiegebyr per pipeløp og ett tilsynsgebyr per boenhet. Se nederst for gebyrsatser.

Varslet tidspunkt for feiing/sjekk av pipe kan endres på brannvesenets nettsider her: Endring av varslet tidspunkt for feiing/branntilsyn.

Ikke ildsted ?

Dersom du er fakturert for et ildsted som aldri har vært i bruk, ta kontakt med kommunen for å informere om dette. Vi vil da avslutte faktureringen.

Dersom din bolig har hatt ildsteder, men ingen av disse er lenger i bruk, fyll ut følgende skjema og send til brannvesenet og kommunen: Bekreftelse på fjerning av alle ildsted fra bolig.docx.

Hvis du har redusert antall ildsteder/pipeløp, men fortsatt har et eller flere ildsteder igjen, bruker du dette skjemaet og sender til kommunen: Bekreftelse på reduksjon av antall pipeløp fra bolig.docx.

Er pipa feid over ?

Normalt blir eiendommer med ildsted besøkt hvert 4. år for feiing. Dersom pipa er ren blir den ikke feid. Brannvesenets vurdering legges her til grunn. Arbeidet er omtrent det samme uansett om det kun foretas tilsyn med pipa eller om den også feies. Dette påvirker således ikke gebyret.

Når feieren skal opp på taket og gjøre jobben må eier har gjort noen forberedelser. Forberedelsene fremgår av varselet som sendes ut ca 1 uke på forhånd. Blant annet skal stige være lagt ut og rød lapp om at boligen er klargjort for feiing (feieluker er lukket) må henge på døra. Her finner du mer informasjon om nødvendige forberedelser før feiing. Forberedelsene har ulik bakgrunn; sikkerhet og arbeidsmiljø for feieren, en effektiv gjennomføring av planlagt arbeidsrunde, samt ønske om ikke å grise til boligen med sot.

Dersom feiing / tilsyn med pipeløp av ulike årsaker ikke har blitt utført som planlagt ta kontakt med brannvesenet for å avtale ny tid. Brannvesenet vil ellers rutinemessig komme tilbake for å gjøre jobben året etter.

Har det vært utført branntilsyn ?

Branntilsynet gjøres for seg, ikke samtidig med feiingen. Det er samme enhet hos brannvesenet som har ansvar for både feiing og branntilsyn i bolig. Branntilsyn gjøres som regel i vinterhalvåret.

Er boligen ikke i bruk ?

Om du har en bolig som langvarig er ute av bruk kan du søke om fritak. Se skjema her.