Omkring 5. desember vil alle landets husstander motta en brosjyre om egenberedskap fra DSB. Brosjyren inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", som DSB har utarbeidet sammen med Oslo kommune. Målet er å styrke befolkningens bevissthet og kunnskap om å ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur.

Beslutningen om å fulldistribuere brosjyren er tatt etter at DSB har fått mange henvendelser fra ulikt hold med ønske om at brosjyren sendes ut til alle husstander i Norge.

I vårt brev av 11. oktober 2018 oppfordrer vi alle landets kommuner, fylkesmenn etater, frivillige organisasjoner og andre til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap. Selv om brosjyren nå trykkes opp og distribueres bredt, håper vi dere vil ta i bruk det kampanjemateriellet vi har samlet på www.dsb.no/egenberedskap.

Spørsmål fra publikum kan henvises til www.sikkerhverdag.no. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren også inneholder råd om å kontakte egen kommune dersom de har spørsmål om lokale forhold. Den enkelte kommune bør derfor vurdere om det er behov for å oppdatere egen informasjon til publikum på dette feltet.

Sammen bidrar vi gjennom denne kampanjen til å styrke befolkningen, og dermed landets utholdenhet og motstandskraft.

Bakgrunn

Logikken i kampanjen er at når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

 

Med hilsen

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Cecilie Daae, direktør

Eva Honningsvåg, kommunikasjonsdirektør