Enebakk kommune gjennomfører nå bruker- og pårørendeundersøkelse innen helse- og omsorg

Hensikten med brukerundersøkelsen 2022 er at Enebakk kommunen skal kunne følge med i egen kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne seg med andre kommuner. Brukerundersøkelsen i Enebakk er lik tilsvarende undersøkelser i andre norske kommuner innen helse- og omsorg.

Vi ser brukerundersøkelsen 2022 som et steg på veien mot å «åpne» opp kommunen innen helse- og omsorgsfeltet og ta på alvor brukernes opplevelse av våre tjenester. Undersøkelsen er planlagt gjennomført hvert andre år.

Enebakk yter flere forskjellige tjenester innen helse- og omsorgsfeltet.

Grafisk fremstilling - Kvalitetsmodellen - Resultat, prosess og strukturkvalitet
Grafisk fremstilling - Kvalitetsmodellen - Resultat, prosess og strukturkvalitet

Det gjennomføres følgende undersøkelser i perioden 25. april – 15 mai:

 • Brukerundersøkelse innen fysio- og ergoterapi for innbyggere over 18 år
  • Spørreskjema
 • Brukerundersøkelse innen kommunens sykehjem (kort-og langtidsplasser)
  • Intervju
 • Pårørende til brukerne innen kommunens sykehjem (langtidsplasser)
  • Spørreskjema
 • Brukerundersøkelse innen helsetjenester i hjemmet inklusive omsorgsboliger (hjemmetjenesten)
  • Spørreskjema (alt. intervju av et utvalg av brukere)
 • Brukerundersøkelse innen praktisk bistand i hjemmet (renhold)
  • Spørreskjema (alt. intervju av et utvalg av brukerne)
 • Brukerundersøkelse rus og psykiatri for innbyggere over 18 år
  • Spørreskjema
 • Brukerundersøkelse tilrettelagte boliger for innbyggere over 18 år
  • Intervju
 • Pårørende til brukerne av tilrettelagte boliger for innbyggere over 18 år
  • Spørreskjema

Formålet med brukerundersøkelsen 2022 er å få et bilde av kvaliteten på tjenesteytingen slik brukeren opplever det. Hvert enkelt svar i undersøkelsen må sees i sammenheng – og svarene gir en indikasjon på kvaliteten i tjenesteytingen.

Brukeropplevde kvalitet består av tre hovedområder. Disse er resultat-, prosess- og strukturkvalitet.

Vi vil synliggjøre resultatene samlet fra brukerne. Brukerne og pårørende sin anonymitet ivaretas på en særdeles god måte. Datatilsynet har «godkjent» opplegget til bedrekommune.no som Enebakk og andre kommuner anvender. Resultatene av brukerundersøkelsen 2022 er vil bli vist på kommunens hjemmeside.

Alle data blir offentliggjort på kommunenivå i januar kalenderåret etter at kartleggingen er gjennomført (2023). Da vil resultatene fra andre kommuner som bruker portalen bedrekommune.no bli gjort tilgjengelig.  

Dersom du har spørsmål ta gjerne kontakt med: