Næringslivet i alle kommunene har store utfordringer i Korona-situasjonen. Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Regjeringen bevilget 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som en del av krisepakke tre for å bidra til økt sysselsetting i kommunene. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Viken mottok 61,4 mill. kroner til fordeling og Follokommunene mottok til sammen 5,4 mill. kroner, hvorav 10% settes av til et felles Follo næringsfond.

Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune har til sammen satt av kr. 540.000 som et ekstraordinært kommunalt næringsfond for hele Folloregionen. Faggruppen for næring i Follo står for forvaltning av disse fellesmidlene.

Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo. Pengene kan blant annet brukes til en bedrift med tiltak som dekker hele Follo, destinasjonsutvikling i Follo og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter i Follo.

Tiltaket som tilbys, skal kunne være til nytte for alle kommunene i Follo, det kan ikke være spisset mot en enkelt kommune. Det kan være f.eks. kompetansehevende tiltak for SMB, innovasjon og endring/omstilling i korona tider, styrking av samarbeid, og annet innenfor næringsutvikling i Follo kommunene.

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Frist for å søke er 9. desember 2020.