Priser og gebyrer gjeldende for 2020

Natur- areal og byggesak

Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2020

Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2020.pdf

Sentraladministrasjonen

Tjenester levert ved Servicetorget

Tjeneste Sats 2020 Merknad
Kopiering A4, pr ark   5,-  
Kopiering A3, pr ark 10,-  
Rett kopi-bekreftelse pr. ark  5,- pluss kopieringskostnad
Ekstrasekkker, renovasjon 50,- pr sekk

 

Leie - Kommunale lokaler

Kommunale lokaler

Lokaler dagpris Sats 2020 Merknad
Herredstyresalen dag/kveld, helger  3.500,-  
Herredstyresalen dag/kveld, hverdager  1.955,-  
Formannskapssalen 690,-  
Rausjø skole 690,- Renhold av leietaker
Hallene pr. døgn 6.950,-  
Hallene pr. helg 13.800,-  
Lokaler timepris
Herredstyresalen pr. time, kun hverdager 425,-  
Kjøkken Rådhuset: oppvask/rengjøring pr time 350,- Minimum én time
Hallene pr. bane/pr. time 690,-  
Gebyr for tap av nøkler eller nøkkelkort 500,-  
Klasserom 160,-  
Store undervisningslokaler 320,-  
Gymsaler 320,-  
Treningsrommet i Enebakkhallen. Pris pr mnd pr. lag/1t. pr. uke 1.030,- Pris pr. måned
Skolekjøkken 160,-  
Renhold av skolekjøkken etter utleie, pr. time 350,- Minimum én time
Ekstra oppvarming av lokaler utenom "vanlig leietid" 160,- Gjelder alle lokaler
Ekstra renhold av haller og lokaler Faktiske kostnader 

 

Kultur, oppvekst og skole

Biblioteket

Erstatningsgebyr Sats 2020 Merknad 
Skjønn- og faglitteratur, voksen 435,-  
Tegneseriebøker, skjønn- og faglitteraur, barn 270,-  
Tegneserier og tidsskrifter, voksen 165,-  
Lydbok, voksen 485,-  
Lydbok, barn 375,-  
Musikk-CD, enkel 215,-  
Musikk-CD, dobbel 325,-  
DVD, film 215,-  
DVD, serie 540,-  
Språkkurs 1.000,- eller veiledende pris
Spill 600,-  eller veiledende pris
Fjernlån fra andre bibliotek 750,-  
Salg  
Bygdebøker 600,- pr. bind
Purregebyr  
1. gangs purring - voksen 40,-  
2. gangs purring - voksen 80,-  
3. gangs purring - voksen Fullt erstatningsansvar  
1. gangs purring - barn/ungdom under 15 år 0,-  
2. gangs purring - barn/ungdom under 15 år 40,-  
3. gangs purring - barn/ungdom under 15 år Fullt erstatningsansvar  

Barnehager

Foreldrebetaling Sats 2020 Merknad
Makspris*  2.990,-  3.040,- fra 1. august
Kostpenger pr. mnd. 300,-  
Redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift
Søskenmoderasjon:    
30% for andre barn    
50% for tredje- og flere barn    
 
* Maksprisen for foreldrebetaling fastsettes endelig i statsbudsjettet - I statsbudsjettet foreslått til 3.135,-

Skolefritidsordning (SFO)

  Sats 2020 Merknad 
5 dager pr. uke 2.997,-  
4 dager pr. uke 2.572,-  
3 dager pr. uke 2.074,-  
2 dager pr. uke 1.591,-  
1 dag pr. uke 924,-  
Enkeltdager (dagsats for ekstradager) 263,-  
Redusert plass, morgen 999,-  
Redusert plass, ettermiddag 1.998,-  
For sent henting 500,-  
Søskenmoderasjon 25% f.o.m. barn 2    
Redusert brukerbetaling 30% av fullpris - innslagspunkt årsinntekt 400.000,-  

Kulturskolen

Kulturskolen Sats 2020 Merknad 
Elevavgift, pr. skoleår 3.700,-  
Kostymeleie pr. år  225,-  
Instrumentleie pr. år  225,-  
Materialavgift (tegne- og maleelever) 475,-  
Salg av tjenester  75% av totale lønnsutgifter (statlig regulert)
Søskenmoderasjon 25% pr søsken  
Moderasjon for flere fag/timer 25% pr fag/time f.o.m. fag/time 2  

Enebakk kirkelige fellesråd

Tjenester levert av kirken

Tjeneste Sats 2020 Merknad
Festeavgift pr. år 250,-  
Festeavgift pr. år i navnet minnelund 130,-  
Utleie av kirken til ideelle lag og foreninger, med vakt 1.600,-  
Utleie av kirken til kirkelige- og kulturelle aktiviteter godkjent av meninghetsrådet 2.500,-  + 10% av billettinntekt
Urnenedsettelse av utensoknsboende 1.600,- Festeavgift kommer i tillegg
Kistebegravelse av utensoknsboende 7.800,-  
Kirkelig handling (vielse/begravelse/bisettelse) av medlemmer i andre trossamfunn,
bosatt i Enebakk, eller utensoknsboende
3.600,- Leie av kirke, organist og kirketjener
Navnet minnelund, engangskostnad til dekning av andel av minnesmerket,
beplantning og vedlikehold i 20 år
2.000,-  
Beplantning og leie av plantekasse 1.150,-  
Krans til jul 330,-  
Gravstellegat - beplantning og leie av plantekasse 1.200,-  
Gravstellegat - uten beplantning, med leie av plantekasse 750,-  
Tjeneste på kirkegården pr. time, minstetakst 1 time 475,- evt. maskinleie i tillegg = timepris x2
Uteie av Flateby menighetshus uten kjøkken 1.000,-  
Utleie av Flateby menighetshus med kjøkken 2.000,-  
kjøp av plantekasse, inkludert nedsetting 1.500,-  
Kjøp av plantekasse aluminium, inkludert nedsetting 1.700,-  

Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand, hjelp i hjemmet

Betalingssatsene er gradert etter husstandens samlede inntekt, inklusive hjelpestønad og før særfradrag

Betalingstak pr. mnd  Sats 2019 Merknad
Inntil 2 G 0,-  
2-3 G 800,-  
3-4 G 1.500,-  
4-5 G 1.960-  
Over 5 G 3.200,-  
Time/besøkspris
Inntil 2 G 0,-  
2-3 G 200,-  
3-4 G 250,-  
4-5 G 280,-  
Over 5 G 320,-  
Trygghetsalarm
Trygghetsalarm, pr. mnd. inntil 2 G 205,-  
Trygghetsalarm, pr. mnd. fra 2 G og oppover:  368,-  
Middag tilkjørt pr. porsjon 64,-  

Sykehjem

Tjeneste Sats 2019  Merknad
Dagsenter, Kopås pr. dag  109,-  
Transport dagsenter tur/retur 22,-  
Korttidsopphold i sykehjem pr. døgn 165,-  
Satser for egenbetaling ved korttidsopphold i sykehjem settes varig lik statens øvre grense.
Denne fastsettes i statsbudsjettet i desember hvert år.
Langtidsopphold i sykehjem - Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Beregnes ut fra beboers egen inntekt med fradrag.

Salg av alkohol og tobakk

Behandlingsgebyr alkoholservering  Sats 2019 Merknad
Bevilling ved enkeltanledninger 370,- ikke oppgavepliktig salg
Bevilling ved enkeltanledninger for ideelle organisasjoner 0,- ikke oppgavepliktig salg
Kunnskapsprøve 400,-  
Årsgebyr for oppgavepliktig salg, og skjenking av alkoholholdige drikker
Minstegebyr salg 1.600,-  
Minstegebyr skjenking 5.200,-  
Salg øl, pr. vareliter 0,21  
Salg vin, pr. vareliter 0,58  
Skjenking øl, pr. vareliter 0,48  
Skjenking vin, pr. vareliter  1,26  
Skjenking brennevin, pr. vareliter 4,16  
Tobakksvarer    
Tilsynsavgift pr. år for ordinære utsalgssteder av tobakksvarer 4.580,-  
Tilsynsavgift pr. år for midlertidige salgsteder av tobakksvarer  1.220,-  

Avløp, renovasjon og feiing

Avløpsgebyr for husstander som er tilknyttet avløpsnettet:

Pris inkl. mva.  Merknad
Avløpsgebyr  9.253,- Brukes for bygg med én boenhet (eneboliger, våninshus, hytter, etc., samt per boenhet over 100 m² i bygg med flere enn én boenhet
Avløpsgebyr for enhet <50 m² 4.628,- Brukes for boenheter under 50 m² i bygg med flere enn én boenhet
Avløpsgebyr for enhet 50-100 m²  6.943,- Brukes for boenheter  50-100 m² i bygg med flere enn én boenhet
Avløp grunngebyr 8.042,- Brukes for bygg med én boenhet (eneboliger, våningshus, hytter, ect., samt per boenhet over 100m² i bygg med flere enn én boenhet)
Avløp grunngebyr <50 m² 4.020,- Brukes for boenheter under 50 m² i flere enn én boenhet
Avløp grunngebyr 50-100 m² 6.029,- Brukes for boenheter 50-100 m² i bygg med flere enn én boenhet
Avløpsgebyr v/måler, kr. pr. m³ 10,10,- Faktureres sammen med 2. termin

 

Avløp i spredt bebyggelse

Tøming en gang pr. år om ikke annet er oppgitt.

Pris pr. år inkl. mva.  Merknad
Felles slamavskiller  2.650,- Flere husstander/hytter deler samme slamavskiller
Enkel slamavskiller 3.695,- En husstand tilknyttet slamavskiller
Septik hvert 2. år  1.848,- Tømming hvert 2. år (WC ikke tilknyttet)
Septik hvert 3. år 1.232,- Tømming hvert 3. år (WC ikke tilknyttet)
Tett tankt klosettavløp  3.695,- Dekker én tømming pr. år
 
Ulike typer  minirenseanlegg:
August-anlegg 3.695,- Dekker én tømming pr. år
Biovac 3.695,- Dekker én tømming pr. år
Biovac hvert 2. år 1.848,- Tømming hvert 2. år
Klargester 3.695,- Dekker én tømming pr. år
Ecobioanlegg 3.695,- Dekker én tømming pr. år
Odin-anlegg 3.695,- Dekker én tømming pr. år
Wallax-anlegg 3.695,- Dekker én tømming pr. år
Grunngebyr 1.606,- Pr. husstand/hytte når flere deler minirenseanlegg
Variabelt gebyr  2.090,- Deles på antall husstander, når flere deler minirenseanlegg
 
Tilsynsgebyr slam 919,- ikke mva. på denne tjenesten
Tilsynsgebyr avløpsanlegg   378,- ikke mva. på denne tjenesten
 
Tilleggstømming slam 2.537,- Ved behov for tømming ut over 1 gang pr. år
Levering av eksternt slam, pr. m³  976,- Når eksterne slamkjørere tømmer slam på Flateby RA
 
Søknad om utslippstillatelse 14.500,- ikke mva. på denne tjenesten
Søknad om utslippstillatelse  5.800,- Redusert sats

 

Tilknytning til offentlig avløpsnett - Engangsgebyr

Pris  inkl. mva. Merknad
Grunnsats lav  27.500,- Hus eller hytte uavhengig av størrelse 
Grunnsats mellom 50.000,- Hus eller hytte uavhengig av størrelse
Grunnsats normal 75.000,- Hus eller hytte uavhengig av størrelse
 
Grunnsats lav, 50% rabatt  13.750,- Boenhet under 100 m²,  i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats mellom, 50% rabatt 25.000,- Boenhet under 100 m², i bygg med flere enn én boenhet 
Grunnsats normal, 50% rabatt 37.500,- Boenhet under 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
 
Grunnsats lav, 25% rabatt 20.625,- Boenhet over 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats mellom, 25% rabatt 37.500,- Boenhet over 100 m²,  i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats normal, 25% rabatt 56.250,- Boenhet over 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
 
Engangsgebyr for tilknytning til offentlig avløpsnett - Næring

Det beregnes grunnsats (lav eller normal) for første 200 m².
For areal utover dette beregnes 1/2 grunnsats pr. 200 m².
Bruksarealet for hele bygget legges til grunn for arealberegningen.

 
Lav sats brukes der kommunen ikke har tilrettelagt for tilknytning ved eiendommen, og ikke skal overta ledningsnett som eiendommen blir tilknyttet.
Mellomsats brukes der kommunen ikke har tilrettelagt for tilknytning ved eiendommen, men skal overta ledningsnett i forbindelse med tilknytningen.
I øvrige tilfeller brukes normal sats.

 

 

 

 

 

Renovasjon

   Pris pr. år, inkl. mva. Merknad
Renovasjon 140 l  3.994,- Standard størrelse/gebyr 
Renovasjon 240 l 7.589,- Husstand/hytte med 240 l alene
Renovasjon 5% rabatt  3.794,- 2 husstander/hytter deler 240 l
Renovasjon 10% rabatt  3.594,- 3-4 husstander/hytter deler 360 l
Renovasjon 12% rabatt  3.515,- 5-6 hustander/hytter deler 660 l / container
Renovasjon 15% rabatt   Rabatt på gebyr hvis man hjemmekomposterer
Renovasjon 30% rabatt 2.796,- 2 husstander i samme bygg deler 140 l
Avfallsbrønn 3.515,- Felles avfallsbeholder
Hytterenovasjon 2.396,- I de områdene kommunen tilbyr hytterenovasjon
 
Servicegebyr hvis renovatør henter beholder ved huset:
Hentetillegg 5-10 m 205,- Avstand fra beholder til vei 5-10 m
Hentetillegg 10-20 m 342,- Avstand fra beholder til vei er 10-20 m
 
Renovasjon av papir er gratis, uavhengig av størrelse.
 

 

Feiing og branntilsyn

Pris pr. pipeløp Merknad
Pipeløp/tilsynsavg. 304,- Dekker feiing og tilsyn, besøk hvert 4. år
Feiing 152,- Feiing per pipeløp, tilsyn hvert 4. år
Branntilsyn 152,- Boligtilsyn per bolig/hytte. Besøk hvert 4. år