Priser og gebyrer

Natur- areal og byggesak

Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune

Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2022

Gravegebyr

Tjeneste Sats 2021 Merknad
Søknad om gravetillatelse 5.500,-  
Søknad om arbeidstillatelse (arbeidsvarslingsplan) 1.500,-  
Overtredelsesgebyr 15.000,-  
Kontrollgebyr 1.500,-  

 

Sentraladministrasjonen

Tjenester levert ved Servicetorget

Tjeneste Sats 2021 Merknad
Kopiering A4, pr ark   5,-  
Kopiering A3, pr ark 10,-  
Rett kopi-bekreftelse pr. ark  5,- pluss kopieringskostnad
Ekstrasekkker, renovasjon 50,- pr sekk

 

Leie - Kommunale lokaler

Kultursalen

Leie av Enebakk kultursal Sats 2021 Merknad
Leie av sal uten teknisk utstyr:
Lokale lag/foreninger og kommunale enheter - ukedager, pr. dag -  
Lokale lag/foreninger og kommunale enheter - helg, pr. dag 525,-  
Ordinær pris - ukedager, pr. dag 1.575,-  
Ordinær pris - helg, pr. dag 3.150,-  
Leie av sal med utstyrsnivå 1 (sal inkl. enkelt utstyr som betjenes selv):
Lokale lag/foreninger og kommunale enheter - ukedager, pr. dag 1.050,-  
Lokale lag/foreninger og kommunale enheter - helg, pr. dag 3.150,-  
Ordinær pris - ukedager, pr. dag 2.100,-  
Ordinær pris - helg, pr. dag 5.250,-  
Leie av sal med utstyrsnivå 2 (sal inkl. lyd- og lysutstyr på mesaninen):
Alle leietakere. Forutsetter bruk av godkjent tekniker Pris etter avtale  
Tillegg:
Flygel med stemming, pr. gang 1.050,-  
Vask av lokaler i helgene, pr gang 3.150,-  
Tillegg for tilsynsvakt/vert, pr time Pris etter avtale  
Kjøkken pr. gang 500,-  

Kommunale lokaler

Lokaler dagpris Sats 2021 Merknad
Herredstyresalen dag/kveld, helger  3.585,-  
Herredstyresalen dag/kveld, hverdager  2.005,-  
Formannskapssalen 705,-  
Rausjø skole 705,- Renhold av leietaker
Hallene pr. døgn 7.115,-  
Hallene pr. helg 14.130,-  
Lokaler timepris
Herredstyresalen pr. time, kun hverdager 435,-  
Kjøkken Rådhuset: oppvask/rengjøring pr time 360,- Minimum én time
Hallene pr. bane/pr. time 705,-  
Gebyr for tap av nøkler eller nøkkelkort 510,-  
Klasserom 165,-  
Store undervisningslokaler 330,-  
Gymsaler 330,-  
Treningsrommet i Enebakkhallen. Pris pr mnd pr. lag/1t. pr. uke 1.055,- Pris pr. måned
Skolekjøkken 165,-  
Renhold av skolekjøkken etter utleie, pr. time 360,- Minimum én time
Ekstra oppvarming av lokaler utenom "vanlig leietid" 165,- Gjelder alle lokaler
Ekstra renhold av haller og lokaler Faktiske kostnader 

 

Kultur, oppvekst og skole

Biblioteket

Erstatningsgebyr Sats 2021 Merknad 
Voksen - Skjønn- og faglitteratur 450,-  
Voksen - Tegneseriehefter og tidsskrifter 175,-  
Voksen - Lydbøker 485,-  
Barn - Tegneseriebøker, skjønn- og faglitteratur 285,-  
Barn - Lydbøker 375,-  
DVD, film 225,-  
DVD, serie 565,-  
Språkkurs 1.000,- eller veiledende pris
Spill 600,-  eller veiledende pris
Fjernlån fra andre bibliotek 750,- eller veiledende pris
Salg  
Bygdebøker 700,- pr. bind
Purregebyr  
1. gangs purring - voksen 50,-  
2. gangs purring - voksen 80,-  
3. gangs purring - voksen Fullt erstatningsansvar  
1. gangs purring - barn/ungdom under 15 år 0,-  
2. gangs purring - barn/ungdom under 15 år 50,-  
3. gangs purring - barn/ungdom under 15 år Fullt erstatningsansvar  

Barnehager

Foreldrebetaling Sats 2021 Merknad
Sats pr. mnd 3.230,-   
Kostpenger pr. mnd. 300,-  
Moderasjonsordninger
Søskenmoderasjon:    
30% for andre barn    
50% for tredje- og flere barn    
Redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift Maksimalt 6% av inntekt

Skolefritidsordning (SFO)

  Sats 2021 Merknad 
5 dager pr. uke 3.147,-  
4 dager pr. uke 2.701,-  
3 dager pr. uke 2.178,-  
2 dager pr. uke 1.671,-  
1 dag pr. uke 996,-  
Enkeltdager (dagsats for ekstradager) 276,-  
Redusert plass, morgen 1.049,-  
Redusert plass, ettermiddag 2.098,-  
For sent henting 500,-  
Søskenmoderasjon 25% f.o.m. barn 2
Redusert brukerbetaling Maksimalt 6% av inntekt

Kulturskolen

Kulturskolen Sats 2021 Merknad 
Elevavgift, pr. skoleår:    
Seniorkor 2.000,-  
Gruppetilbud 3.800,-  
Individuell opplæring 4.200,-  
Fordypning musikk 5.700,-  
Materialavgifter pr. skoleår:    
Visuelle fag - gruppe 600,-  
Kostymeleie - gruppe 400,-  
Instrumentleie 300,-  
Salg av tjenester:  75% av totale lønnsutgifter (statlig regulert)
Moderasjonsordninger:    
Søskenmoderasjon 25% pr søsken  
Moderasjon for flere fag/timer 25% pr fag/time f.o.m. fag/time 2  

Enebakk kirkelige fellesråd

Tjenester levert av kirken

Tjeneste Sats 2020 Merknad
Festeavgift pr. år 250,-  
Festeavgift pr. år i navnet minnelund 130,-  
Utleie av kirken til ideelle lag og foreninger, med vakt 1.600,-  
Utleie av kirken til kirkelige- og kulturelle aktiviteter godkjent av meninghetsrådet 2.500,-  + 10% av billettinntekt
Urnenedsettelse av utensoknsboende 1.600,- Festeavgift kommer i tillegg
Kistebegravelse av utensoknsboende 7.800,-  
Kirkelig handling (vielse/begravelse/bisettelse) av medlemmer i andre trossamfunn,
bosatt i Enebakk, eller utensoknsboende
3.600,- Leie av kirke, organist og kirketjener
Navnet minnelund, engangskostnad til dekning av andel av minnesmerket,
beplantning og vedlikehold i 20 år
2.000,-  
Beplantning og leie av plantekasse 1.150,-  
Krans til jul 330,-  
Gravstellegat - beplantning og leie av plantekasse 1.200,-  
Gravstellegat - uten beplantning, med leie av plantekasse 750,-  
Tjeneste på kirkegården pr. time, minstetakst 1 time 475,- evt. maskinleie i tillegg = timepris x2
Uteie av Flateby menighetshus uten kjøkken 1.000,-  
Utleie av Flateby menighetshus med kjøkken 2.000,-  
kjøp av plantekasse, inkludert nedsetting 1.500,-  
Kjøp av plantekasse aluminium, inkludert nedsetting 1.700,-  

Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand, hjelp i hjemmet

Betalingssatsene er gradert etter husstandens samlede inntekt, inklusive hjelpestønad og før særfradrag

Betalingssatsene er gradert etter husstandens samlede inntekt, inklusive hjelpestønad og før særfradrag.

Betalingstak pr. mnd  Sats 2021 Merknad
Inntil 2 G 183,-  
2-3 G 820,-  
3-4 G 1.506,-  
4-5 G 1.981,-  
Over 5 G 3.250,-  
Time/besøkspris
Inntil 2 G 61,-  
2-3 G 205,-  
3-4 G 251,-  
4-5 G 283,-  
Over 5 G 325,-  
Trygghetsalarm
Trygghetsalarm, pr. mnd. ved inntekt under  2 G, 197.732,- 210,-  
Trygghetsalarm, pr. mnd. ved inntekt under  4 G, kr. 405.403,-    378,-  

Sykehjem

Tjeneste Sats 2021 Merknad
Dagsenter, Kopås pr. dag  125,-  
Transport dagsenter tur/retur 23,-  
Korttidsopphold i sykehjem pr. døgn 175,- forskrift på lovdata.no
Satser for egenbetaling ved korttidsopphold i sykehjem settes lik statens øvre grense.
Denne fastsettes i statsbudsjettet i desember hvert år.
Langtidsopphold i sykehjem - Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Beregnes ut fra beboers egen inntekt med fradrag.

Frikort helsetjenester

Tjeneste Sats 2021 Merknad
Frikort for helsetjenester, inkl. fysioterapi 2.460,-  
Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Salg av alkohol og tobakk

Behandlingsgebyr alkoholservering  Sats 2021 Merknad
Bevilling ved enkeltanledninger 390,- ikke oppgavepliktig salg
Bevilling ved enkeltanledninger for ideelle organisasjoner 0,- ikke oppgavepliktig salg
Kunnskapsprøve 400,-  
Årsgebyr for oppgavepliktig salg, og skjenking av alkoholholdige drikker
Minstegebyr salg 1.740,-  
Minstegebyr skjenking 5.400,-  
Salg øl, pr. vareliter 0,22  
Salg vin, pr. vareliter 0,61  
Skjenking øl, pr. vareliter 0,50  
Skjenking vin, pr. vareliter  1,32  
Skjenking brennevin, pr. vareliter 4,36  
Tobakksvarer    
Tilsynsavgift pr. år for ordinære utsalgssteder av tobakksvarer 4.800,-  
Tilsynsavgift pr. år for midlertidige salgsteder av tobakksvarer  1.280,-  

Avløp, renovasjon og feiing

Avløpsgebyr - Komunalt avløpsnett:

Satser 2022

Pris inkl. mva.  Merknad
Avløpsgebyr  9.404,- Brukes for bygg med én boenhet (eneboliger, våninshus, hytter, etc., samt per boenhet over 100 m² i flermannsbolig)
Avløpsgebyr for enhet <50 m² 4.703,- Brukes for boenheter under 50 m² i flermannsbolig
Avløpsgebyr for enhet 50-100 m²  7.056,- Brukes for boenheter  50-100 m² i flermannsbolig
Avløp grunngebyr 8.174,- Brukes for bygg med én boenhet (eneboliger, våningshus, hytter, ect., samt per boenhet over 100m² i flermannsbolig, som får beregnet variabelt avløpsgebyr etter målt avløpsmengde. Satsen gjelder også næringsenheter.)
Avløp grunngebyr <50 m² 4.085,- Brukes for boenheter under 50 m² i flermannsbolig
Avløp grunngebyr 50-100 m² 6.128,- Brukes for boenheter 50-100 m² i flermannsbolig
Variabelt  avløpsgebyr  10,4,- kr. pr. m³

 

Avløp - Mindre avløpsanlegg

Tøming en gang pr. år om ikke annet er oppgitt.

Satser 2022

Pris pr. år inkl. mva.  Merknad
Felles slamavskiller  2.308,- Flere husstander/hytter deler samme slamavskiller
Enkel slamavskiller 2.789,- En husstand tilknyttet slamavskiller
Slamtømming hvert 3. år 930,- Tømming hvert 3. år (WC ikke tilknyttet)
Tett tankt toalettavløp  2.789,- Dekker én tømming pr. år
 
Tømming av minirenseanlegg (våtslam):
August-anlegg 2.789,- Dekker én tømming pr. år
Biovac 2.789,- Dekker én tømming pr. år
Biovac hvert 2. år 1.395,- Tømming hvert 2. år
Klargester 2.789,- Dekker én tømming pr. år
Ecobioanlegg 2.789,- Dekker én tømming pr. år
Odin-anlegg 2.789,- Dekker én tømming pr. år
Wallax-anlegg 2.789,- Dekker én tømming pr. år
Klaro-anlegg 2.789,- Dekker én tømming pr. år
Grunngebyr 1.413,- Pr. husstand/hytte når flere deler minirenseanlegg
Variabelt gebyr  1.789,- Deles på antall husstander, når flere deler minirenseanlegg
 
Tilsynsgebyr slamavskiller 977,- ikke mva. på denne tjenesten
Tilsynsgebyr avløpsanlegg   402,- ikke mva. på denne tjenesten
 
Tilleggstømming slam 1.376,- Ved behov for tømming ut over 1 gang pr. år
Levering av eksternt slam, pr. m³  683,- Når eksterne slamkjørere tømmer slam på Flateby RA
 
Søknad om utslippstillatelse 15.337,- ikke mva. på denne tjenesten
Søknad om utslippstillatelse  6.135,- Redusert sats

 

Tilknytning til offentlig avløpsnett - Engangsgebyr

Satser 2022

Pris  inkl. mva. Merknad
Grunnsats lav  29.088,- Hus eller hytte uavhengig av størrelse 
Grunnsats mellom 52.887,- Hus eller hytte uavhengig av størrelse
Grunnsats normal 79.331,- Hus eller hytte uavhengig av størrelse
 
Grunnsats lav, 50% rabatt  14.455,- Boenhet under 100 m²,  i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats mellom, 50% rabatt 26.444,- Boenhet under 100 m², i bygg med flere enn én boenhet 
Grunnsats normal, 50% rabatt 39.665,- Boenhet under 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
 
Grunnsats lav, 25% rabatt 21.816,- Boenhet over 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats mellom, 25% rabatt 39.665,- Boenhet over 100 m²,  i bygg med flere enn én boenhet
Grunnsats normal, 25% rabatt 59.498,- Boenhet over 100 m², i bygg med flere enn én boenhet
 
Engangsgebyr for tilknytning til offentlig avløpsnett - Næring

Det beregnes grunnsats (lav eller normal) for første 200 m².
For areal utover dette beregnes 1/2 grunnsats pr. 200 m².
Bruksarealet for hele bygget legges til grunn for arealberegningen.

 
Lav sats brukes der kommunen ikke har tilrettelagt for tilknytning ved eiendommen, og ikke skal overta ledningsnett som eiendommen blir tilknyttet.
Mellomsats brukes der kommunen ikke har tilrettelagt for tilknytning ved eiendommen, men skal overta ledningsnett i forbindelse med tilknytningen.
I øvrige tilfeller brukes normal sats.

 

 

 

 

 

Renovasjon

Satser 2022

   Pris pr. år, inkl. mva. Merknad
Renovasjon 140 l  4.605,- Standard størrelse/gebyr 
Renovasjon 240 l 8.749,- Husstand/hytte med 240 l alene
Renovasjon 5% rabatt  4.374,- 2 husstander/hytter deler 240 l
Renovasjon 10% rabatt  4.144,- 3-4 husstander/hytter deler 360 l
Renovasjon 12% rabatt  4.052,- 5-6 hustander/hytter deler 660 l / container
Renovasjon 30% rabatt 3.224,- 2 husstander i samme bygg deler 140 l
Avfallsbrønn 3.454,- Felles avfallsbeholder
Hytterenovasjon 2.762,- I de områdene kommunen tilbyr hytterenovasjon
 
Servicegebyr hvis renovatør henter beholder ved huset:
Hentetillegg 5-10 m 236,- Avstand fra beholder til vei 5-10 m
Hentetillegg 10-20 m 394,- Avstand fra beholder til vei er 10-20 m
 
Renovasjon av papir er gratis, uavhengig av størrelse.
 

 

Feiing og branntilsyn

Satser 2022

Pris pr. pipeløp Merknad
Pipeløp/tilsynsavg. 300,- Dekker feiing og tilsyn, besøk hvert 4. år
Feiing 150,- Feiing per pipeløp, tilsyn hvert 4. år
Branntilsyn 150,- Boligtilsyn per bolig/hytte. Besøk hvert 4. år
Feiing - lav frekvens 75,- Feiing per pipeløp, tilsyn hvert 8. år (brukes for risikoklassifiserte boenheter)
Feiing - middels frekvens 115,- Feiing per pipeløp, tilsyn hvert 6. år (brukes for risikoklassifiserte boenheter)
Feiing - høy frekvens 150,- Feiing per pipeløp, tilsyn hvert 4. år (brukes for risikoklassifiserte boenheter)
Branntilsyn - lav frekvens 75,- Boligtilsyn per boenhet/hytte. Besøk hvert 8. år (brukes for risikoklassifiserte boenheter)
Branntilsyn - middels frekvens 115,- Boligtilsyn per boenhet/hytte. Besøk hvert 6. år (brukes for risikoklassifiserte boenheter)
Branntilsyn - høy frekvens 150,- Boligtilsyn per boenhet/hytte. Besøk hvert 4. år (brukes for risikoklassifiserte boenheter)