I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4. For hver region er det opprettet en rovviltnemnd, bestående av politikere fra fylkestingene. Nemnda skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig. 

Innenfor hver av forvaltningsregionene har Miljødirektoratet plukket ut ett fylkesmannsembete som er sekretariat for den enkelte rovviltnemnd. Sekretariatet skal drifte rovviltnemnda og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 4 er det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har sekretariatsansvaret. 

Følg arbeidet til nemnda

Den nye nemnda behandlet flere saker i første møte, og alle saksdokumenter er tilgjengelige på rovviltnemnda sin nettside under fanen Møteplan og -dokumenter. Også protokollen fra møtet blir lagt ut der.

Dersom du ønsker å følge arbeidet i nemnda, kan du abonnere på nyheter fra rovviltnemndas nettsider.

Slik varsler du om akutte rovvilthendelser
I arbeidstiden kan du sende epost. Vakttelefonen betjenes også utenom arbeidstid i sesongen:

Telefon 971 35 265
rovviltberedskap@fmoa.no

Gå til «Nyhetsarkiv»

 

 

 

 

 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold/