I henhold til plan – og bygningslovens (pbl.) § 12-8 første ledd varsler Enebakk kommune oppstart av arbeid med å delvis oppheve og endre reguleringsplan REG 300 «Del av Flateby» på Flateby.

Opphevelse og endring av reguleringsplaner skal skje etter de samme bestemmelsene som ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner, jf. pbl. § 12-14 første ledd.

Planen dekker i dag deler av eksisterende boligområder langs Ødegårdsveien på Flateby, og trådte i kraft 16.04.1964. Tidligere var store deler av Flateby en del av denne reguleringsplanen, men flere av områdene har blitt omregulert siden 1964.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av eneboliger, og det kan også på visse vilkår tillates butikker, lager og mindre verksteder innenfor planområdet. Området er i dag opparbeidet med boligbebyggelse.

Forslagets innhold

1. Det foreslås å oppheve planens nordre del samt unødvendige restarealer.

1.png

Planområdets nordre del som foreslås opphevet.

 

For det området som oppheves vil det være kommuneplanens arealdel (2015-2027) som gjelder. Punkt 3 («bestemmelser for utbygging av boliger/boligområder») i kommuneplanen vil være bestemmende for arealbruken i området. Kommuneplanen inneholder moderne bestemmelser som er i tråd med dagens regelverk.

2. For det resterende planområdet er det foreløpig tenkt å gjøre følgende endringer i plankart og reguleringsbestemmelser:

2.1 Endringer i bestemmelser:

  • Endre fra å angi at bebyggelsen skal være «våningshus» til «frittliggende småhusbebyggelse»
  • Endre grad av utnytting til %-BYA (prosent bebygd areal).
  • Endre regulering av byggehøyder til å bare angi gesims – og mønehøyde.
  • Oppheve utdaterte reguleringsbestemmelser.
  • Legge inn ny bestemmelse om parkering.
  • Legge inn ny bestemmelse om krav til minste uteoppholdsareal.

2.2 Endringer i plankart:

  • Regulere for lekeplass på eiendom 6/148 og 6/150 (her er det lekeplass i dag).
  • Justere plangrensen der det er nødvendig i forhold til eksisterende eiendomsgrenser/tilliggende planer.
  • Oppheve veitraséer og grøntområder som ikke er opparbeidet.

Endringene som foreslås vil gjelde for fremtidige tiltak i området, og vil ikke gripe inn i eksisterende arealbruk. Kommunen bemerker at det kan dukke opp andre endringer underveis i planarbeidet, som også vil bli medtatt.

 

Bakgrunn for arbeidet

Forslaget om å delvis oppheve og endre planen er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i Enebakks tettsteder. Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok, 16.11.2017 i sak 67/17, at eldre reguleringsplaner skulle endres og oppheves. Videre vedtok kommunestyret i mars 2018 (05.03.2018) hvordan arbeidet skulle organiseres og prioriteres. De fleste av planene som skal endres ligger i tettstedene Flateby og Ytre Enebakk.

Begrunnelsen for å oppheve reguleringsplanens nordre del er at området ikke er opparbeidet i tråd med reguleringsplanen. Flere av veitraséene er for eksempel ikke opparbeidet. Disse er uhensiktsmessige og fører til at det må søkes dispensasjon ved nye tiltak.

Planen er utarbeidet etter bygningsloven av 1924 og byggeforskrifter av 1949. Flere av reguleringsbestemmelsene er derfor utdaterte. Dette gjør at det er krevende å tolke reguleringsbestemmelsene, og er derfor ikke egnet som et fremtidig styringsverktøy for området. Plankartet er også utdatert i deler av området.

 

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til planarbeidet kan merkes med vår referanse i saken, «2020/484», og sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Innkomne innspill vil bli vurdert og kommentert i forslaget som skal legges frem for politisk behandling. Endelig forslag vil senere bli lagt ut for offentlig ettersyn.

Fristen for å komme med merknader/innspill er 5.mars.

2.png

Illustrasjon av planavgrensningen til REG 300. Rødt område er ikke en del av reguleringsplanen.