På vegne av Enebakk kommune og med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 17-4 varsles det om oppstart av detaljregulering, samt forhandlinger om utbyggingsavtale, for BY18 – Vik skog Råkenåsen. Tiltakshaver er Vik tomtelag AS, Sweco Norge AS er plankonsulent. Planområdet er markert med hvit linje i figuren.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse som kan komplettere nærområdet, bygda og regionen. Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Detaljreguleringen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen vil ha «bebyggelse og anlegg» og «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» som hovedformål. Det vil legges til rette for småhusbebyggelse, flermannsboliger og rekkehus, samt barnehage. Reguleringsbestemmelser vil gi rammer og retningslinjer for blant annet byggehøyder, utnyttelsesgrad og utforming av bebyggelsen.

Spørsmål, kommentarer og bemerkninger til dette varselet kan rettes til Sweco Norge AS v/arealplanlegger Ina Lystad Jacobsen tlf: 47312826, e-post: ina.lystad.jacobsen@sweco.no, eventuelt per post: Jernbaneveien 5-7, 1400 SKI v/Ina Lystad Jacobsen. Eventuelle bemerkninger til varsel om oppstart må være innkommet innen 07.07.2016.