I forbindelse med drikkevannssituasjonen i Askøy kommune der mange mennesker den siste tiden er blitt syke som følge av forurenset drikkevann, er det reist spørsmål vedrørende sikkerheten av drikkevannleveransen i Enebakk kommune.

I Enebakk kommune er det to private vannverk som leverer drikkevann til innbyggerne, Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA og Flateby vannverk SA. Begge vannverk er sikre leverandører av rent drikkevann til sine abonnenter. Begge vannverk har en beredskapsplan, sist revidert i henholdsvis 2015 og 2018. Det opplyser avdeling for eiendom og kommunalteknikk (EKT) i Enebakk kommune.

Produksjonen av rent drikkevann skjer i vannverkenes vannrenseanlegg, på en profesjonell og sikker måte som tilfredsstiller alle krav i Helse- og omsorgsdepartementets drikkevannsforskrift og krav gitt av Mattilsynet.

I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkseier ha en godkjent prøvetakingsplan for forsyningsnettet. Planen skal være basert på en farekartlegging, og dette er ivaretatt hos begge vannverk.

Det tas prøver av råvannet som kommer inn på renseanleggene, og det tas nye prøver etter renseprosessen før vannet distribueres på ledningsnettet. I tillegg tas det prøver i høydebasseng, ute på ledningsnettet og hos enkelte dedikerte abonnenter. 

Begge vannverk har etablert et oppdatert varslingssystem som kan varsle alle abonnenter via tekstmelding på mobiltelefon (SMS) ved bortfall av vann, planlagt vedlikehold og dersom det skulle bli krav om koking av vann.

Det har ikke vært avvik de siste 10 år som har medført krav om koking av drikkevann.

Begge vannverk har de siste årene rehabilitert store strekninger av sine ledningsnett, slik at disse er i langt bedre forfatning enn landsgjennomsnittet. I henhold til opplysninger fra vannverkene er det ingen steder det er registrert kritisk dårlige ledningsnett.

I tiden fremover er det ledningsnettet i de eldre boligområdene som vil bli prioritert rehabilitert, i tett samarbeid med Enebakk kommune som også skal utføre rehabiliteringsarbeid på sitt avløpsnett. Overføringsnett til Hammeren og Dalefjerdingen er også satt på høy prioritet.