Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Kommunale næringsfond er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Enebakk kommune oppfordrer næringslivet i kommunen til å benytte anledningen til å tenke nytt - hvilke muligheter ser man f.eks. for en omstilling til nye markeder/produkter, et nytt samarbeidsprosjekt med relevante aktører, eller en kompetanseheving? Det ekstraordinære næringsfondet gir bedrifter og andre næringsaktører en mulighet til å søke om støtte til slike typer tiltak.

Enebakk kommune er tildelt 700.000 kroner. 

I henhold til politisk vedtak i kommunestyret 26.10.2020 skal disse midlene disponeres på følgende måte:

I. Næringslivet i Enebakk kommune – kr. 630.000 
II. Reservert til Follosamarbeid – kr. 70.000

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

Hva kan det søkes om?

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

- i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial 
- i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 
- hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
- gjennomføringsplanen, og sannsynligheten for at prosjektet vil nå målene

Tilskuddsmidlene innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling, og ikke til rene sysselsettingstiltak eller til å dekke ordinære driftskostnader.
 

Vurdering av måloppnåelse 

Kommunen vurderer måloppnåelse ut fra: 

- utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser 
- utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Som bedriftens egenfinansiering gjelder eksempelvis lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån og likvide midler.

Støtten til bedrifter gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket skal følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

Utbetaling og rapportering 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 25. november 2020.

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato.

Hvordan søke tilskudd?

Søker må sende søknaden gjennom www.regionalforvaltning.no (her må søker opprette en egen bruker). Her skjer også utbetalingsanmodning og rapportering. På brukerstøtte finnes brukerveiledninger og gode videoer. Brukerstøtte er bemannet, svarer raskt og er der for å hjelpe.

Kontaktperson

For nærmere informasjon ta kontakt med:
Enebakk kommune,

Stein Rosten, miljøvernrådgiver

Telefon: 64992000 / 969 40 483