Sweco Norge AS kunngjør, på vegne av Akershus Eiendom & Invest AS, begrenset høring av endring av reguleringsplan for Røikås etter plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd. I tillegg varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale tilknyttet utbygging av felt BKS1-3 i reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Formålet med planendringen er å legge til rette for høyere utnyttelse av boligfeltene i tråd med dagen lovverk, og ny trase for Røikåsveien fra Ekebergveien.

Planområdet er både i kommuneplan for Enebakk kommune og gjeldende reguleringsplan regulert til boligbebyggelse, friområder, vei m.m.

Gjeldende regulering åpner for boligbebyggelse med utnyttelse inntil U=0,20 for boliger i en etasje og U=0,15 for boliger i to etasjer, med byggehøyder inntil hhv. 6/8 m gesims-/mønehøyde. Forslag til endring åpner for konsentrert småhusbebyggelse med utnyttelse opp til 40% BYA og med byggehøyder inntil hhv. 9/10 meter gesims-/mønehøyde på angitte områder under felles planlegging. I øvrige byggeområder for bolig åpnes det for utnyttelse inntil 30 % BYA med byggehøyder inntil 8 m gesims- og 9 m mønehøyde.

Forslaget endrer også framtidig trasé for del av Røikåsveien slik at adkomst blir fra Ekebergveien. Veien utformes etter kommunal veinorm og planlegges med fortau. Det kan etableres bom i enden av ny vei, slik at ikke biler kan kjøre gjennom, annet enn renovasjons- og utrykningskjøretøy. Det reguleres ny gang- og sykkelvei fra Ragnhild Jølsens vei til ny kjørevei.

Planendringen fremmes med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

Eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, samt naboer og gjenboere, skal gis anledning til å uttale seg, se plan – og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. I tillegg gis offentlige myndigheter og andre mulighet til å uttale seg.

Gjeldende reguleringsplan og forslag til endret plan, samt øvrige dokumenter tilknyttet planendringen kan ses nedenfor.

Eventuelle kommentarer til forslaget til planendring kan sendes til: Sweco Norge AS v/Jeppe Wethal, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski eller epost: jeppe.wethal@sweco.no, innen 28.04.22, med kopi til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller til postmottak@enebakk.kommune.no.

Eventuelle merknader til varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kan sendes til Enebakk kommune v/fagsjef eiendom og utbygging, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller til postmottak@enebakk.kommune.no innen 28.04.22.