Enebakk kommune har avsluttet regnskapet for 2018 med et regnskapsmessig merforbruk på ca. kr. 0,5 mill. Det er hovedsakelig finansområdet som bidrar til at merforbruket ikke er høyere. På finansområdet fikk kommunen totalt ca. kr. 16,1 mill. i merinntekter. Merinntektene knyttes i stor grad til inntektsutjevningen (5,8 mill.) og positivt premieavvik på pensjoner (8,4 mill.)

Driftsområdene har hatt et krevende år. Ser man bort fra finansområdet, har driftsområdene et underskudd på ca. kr. 16,6 mill. Det er spesielt helse- og omsorgsavdelingen og avdeling for teknikk og samfunn som har utfordringer med å holde budsjettrammen.

Helse- og omsorgsavdelingen har et merforbruk på drøyt kr. 10 mill. Dette skyldes i hovedsak stort press på pleie- og omsorgstjenestene som følge av demografiendringer og stadig tidligere overføring fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Avdeling for teknikk og samfunn har et merforbruk på ca. kr. 5,5 mill. som i hovedsak skyldes merkostnader til vedlikehold av kommunale bygg og utleieboliger, samt at strømprisen har vært høyere enn forventet.  

Enebakk kommune har oppsparte midler i et disposisjonsfond. Dette fondet skal dekke opp uforutsette kostnader i kommunens drift. God og fremtidsrettet økonomistyring over flere år har bidratt til at vi har opparbeidet et solid disposisjonsfond som ved årsskifte er på kr. 73 mill. Rådmannen har valgt å dekke inn årets regnskapsmessige merforbruk med bruk fra disposisjonsfondet på kr. 0,46 mill. Etter bruk av fond er resultat for 2018 i balanse.   

Kommunen har de senere årene gjennomført flere store investeringsprosjekter, hvorav Ytre Enebakk skole står for den største investeringen. Prosjektene har i all hovedsak blitt finansiert av lån. Dette har medført at en stadig større andel av inntektene har gått med til å betale renter og avdrag.  Den totale lånegjelden til kommunen er ved årsskiftet på ca. kr. 1,1 mrd.  I 2018 hadde kommunen rente- og avdragsutgifter på totalt ca. kr. 50,4 mill. Det er en økning på ca. kr. 9,7 mill. fra 2017.

Netto driftsresultat for 2018 viser et negativt resultat på kr. 0,2 mill. Dette tilsvarer -0,023 % av driftsinntektene Fylkesmannen anbefaler at kommuner skal ha et netto driftsresultat på ca. 3 %.  Årsmeldingen vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens økonomi og tjenesteyting.

Enebakk kommune har store utfordringer på driftssiden, og det må gjøres krevende grep i årene som kommer for at kommunen skal være i stand til å kunne levere tjenester tilsvarende dagens standard i fremtiden. Vi forventer blant annet at antall innbyggere øker, og prognosene viser at andelen over 80 år vil øke mest. Dette gir utfordringer for kapasiteten i kommunens omsorgstjenester. Det blir tvingende nødvendig å ha fokus på innsparing, omstilling og smartere måter å arbeide på for å få driftsbudsjettene til å strekke til i årene som kommer. Samtidig må vi redusere investeringstakten til et absolutt minimum for at ikke avdrags- og rentebyrden skal innskrenke driftsbudsjettene ytterligere.

Rådmannen har nedsatt en prosjektgruppe som skal arbeide med en langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan for de neste 10 årene. Dette er et helt nødvendig grep for å sikre at Enebakk kommune skal få en bærekraftig økonomi som sikrer stabil og god tjenesteproduksjon til innbyggerne i tiden som kommer.  

Regnskapet er sendt revisjonen, og vil bli behandlet sammen med årsmeldingen i kommunestyret 27.05.2019.              

For mer informasjon, kontakt:

Økonomisjef Lars André Kløvstad tlf: 402 91 915

Regnskapssjef Stian Grimsrud tlf: 649 92 000