Enebakk kommune har avsluttet regnskapet for 2017 med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 9,3 mill. Det er hovedsakelig finansområdet som bidrar til det gode resultatet. Skatteinntektene har vært høyere enn budsjettert, samtidig som rentekostnadene har vært lavere. I tillegg bidrar premieavvik på pensjoner positivt.

Driftsområdene har hatt et krevende år. Ser man bort fra finansområdet, har driftsområdene et underskudd på ca. kr. 9 mill. Mye av dette skyldes et stort press på kommunens tjenester innenfor helse og omsorgsavdelingen blant annet som følge av demografi og stadig tidligere overføring fra sykehus til kommunehelsetjenesten. I tillegg har vi et merforbruk innenfor flyktningtjenesten. Utover dette leverer avdelingene tilnærmet balanse i 2017. 

Kommunen har vedtatt betydelige investeringer i kommende kommuneplanperiode. Det meste av dette finansieres av låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag i årene som kommer. Den totale lånegjelden til kommunen er ved årsskiftet på 970 mill. kr. Det er derfor viktig med et tilstrekkelig stort disposisjonsfond. Ved årsskiftet utgjør disposisjonsfond drift i overkant av 76 mill.kr., noe som tilsvarer 10,3% av driftsinntektene.

Netto driftsresultat for 2017 er 14,8 mill. kr., noe som tilsvarer 2% av driftsinntektene. Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 3%. Dette gjenspeiler utfordringene kommunen har hatt på driftsområdene forrige regnskapsår. Årsmeldingen vil gi en bredere beskrivelse av kommunens økonomi og tjenesteyting.

Vi har utfordringer på driftssiden, og kun et godt resultat fra finansområdet gjør at vi leverer et positivt resultat i 2017 sier rådmann Kjersti Øiseth. God og fremtidsrettet økonomistyring over flere år har bidratt til at vi har opparbeidet et solid disposisjonsfond. Det blir tvingende nødvendig å ha fokus på å effektivisere og modernisere driften for å få driftsbudsjettene til å strekke til i årene som kommer. Samtidig bør vi redusere investeringstakten til et absolutt minimum for at ikke avdrags- og rentebyrden skal innskrenke driftsbudsjettene ytterligere.

Regnskapet er sendt revisjonen, og vil bli behandlet i kommunestyret 28. mai 2018.  

For mer informasjon, kontakt:

Økonomisjef Lars André Kløvstad tlf: 64992000

Regnskapssjef Stian Grimsrud tlf: 64992000