Enebakk kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med én eller flere profesjonelle utleiere/utbyggere. En tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til de boligene som er omfattet av avtalene.

 

For årene 2017 – 2020 alternativt 2018 – 2021 har Enebakk kommune stipulert et behov for utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet med 45 boenheter. Dette fordeler seg som følger:

  • 25 boenheter 2 romsstørrelse ca. 45 kvm.

  • 10 boenheter 3 romsstørrelse ca. 60 kvm.

  • 10 boenheter 4 romsstørrelse ca. 70 kvm

     

Oppdraget kan fordeles over flere mindre prosjekt. Det kan derfor være behov for flere leverandører for å oppfylle oppdraget. Nye aktører ønskes velkommen til å delta. Det er ikke satt restriksjoner på prosjektenes beliggenhet i kommunen. Det tas forbehold om endringer i antall og størrelse på boenhetene.

En tilvisningsavtale med kommunen kan gi utleier gunstig finansiering fra Husbanken. Nærmere info og betingelser for dette vil fremgå av konkurransegrunnlaget. Dersom boliganlegget er finansiert med grunnlån (85%) fra Husbanken vil kommunen ha tilvisningsrett til alle boligene i anlegget, men bare inntil 40 % av boligene til enhver tid.

Det enkelte leieforhold reguleres gjennom ordinær leieavtale mellom utleier og leietaker som er tilvist bolig fra kommunen.

Boligene skal benyttes av innbyggere i Enebakk som trenger bistand til å finne gode og stabile leieforhold. Enebakk kommune stiller krav om at boligene er av god kvalitet, har en hensiktsmessig utforming/planløsning og tilfredsstiller Husbankens gjeldende krav til boligene. Det er ønskelig at tilvisningsboligene inngår i et ordinært bomiljø, og det forutsettes at utleier bidrar til å fremme og utvikle et godt bomiljø gjennom tett oppfølging av dette. Det skal også inngås en samarbeidsavtale mellom utleier og Enebakk kommune som bl.a. omhandler partenes forpliktelser i forhold til opprettholdelse av et godt bomiljø.

Tidsfrister: Interessenter bes henvende seg skriftlig til Enebakk kommune innen 07.04.2017. Konkurransegrunnlag og øvrig informasjon kan fås ved henvendelse til Servicetorget eller «enebakk.kommune.no» fra og med 09.02.2017.

Leverandørkonferanse avholdes 02.03.2017
 

Kontaktperson: Jørn Marius Torvik «jorn.marius.torvik@enebakk.kommune.no»

Se denne siden for mer informasjon:
http://www.enebakk.kommune.no/tilvisningsavtaler.406573.no.html