Psykisk helse- og rusarbeid i kommunen er et lavterskel tilbud for de over 18 år og er rettet mot mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser og belastninger.

Vi jobber forebyggende og helsefremmende og søker å styrke evnen til mestring av eget liv. Vi arbeider direkte med individer, grupper eller hele lokalsamfunnet for å motvirke personlige, sosiale, økonomiske og relasjonelle konsekvenser av psykisk uhelse og/eller rusatferd. Sentralt står respekten for brukernes autonomi og retten til å velge i eget liv.

Du kan lese mer om våre tjenester innunder tjenestebeskrivelsene Psykiske helsetjenester og Rustjenesten. 

Søknad om psykisk helsehjelp saksbehandles av Forvaltningsenheten. 
Last ned søknadsskjema under.


Søknadsskjema - Rehabilitering, pleie- og omsorgstjenester.doc