Enebakk er en kommune i vekst som det skal være godt å bo og leve i. Vi har forskjellige næringer og ønsker gode tjenester nå og i framtiden. Prognoser viser at vi blir flere innbyggere, og at alderssammensetningen i kommunen endres vesentlig. Vi vil møte klimautfordringer og trangere økonomiske rammer. Samtidig utvikles nye teknologiske løsninger raskt.

Du inviteres til å gi tilbakemeldinger på samfunnsdelen av kommuneplanen

Samfunnsdelen i kommuneplanen danner grunnlaget for kommunens fokus og prioriteringer av utviklingsområder i årene framover. Den er et viktig dokument for styringen av samfunnsutviklingen i kommunen vår. Den består av tre satsingsområder:

  • Oppvekst
  • Bærekraftig samfunnsutvikling
  • Livskvalitet

Satsingsområdene har hvert sitt hovedmål og ulike prioriteringer som beskrives nærmere i hvert sitt kapittel.

Vi vil gjerne ha dine synspunkter om alt av innhold, eller forhold du mener mangler. Vi ønsker særlig innspill på hva du tenker om de utvalgte satsingsområdene og om det er noen prioriteringer som mangler under satsingsområdene.

Her finner du samfunnsdelen

Forslag til samfunnsdel av kommuneplanen ligger her. Her er det også informasjon om hvordan det kan gis skriftlige innspill, med frist 4. desember 2022.

Arbeidsmøte med presentasjoner og diskusjoner kl. 18:00

Administrasjonen i kommunen inviterer deg til et arbeidsmøte med presentasjoner og diskusjoner av samfunnsdelen onsdag 23. november 2022 kl. 18:00. Møtet finner sted i kommunestyresalen på rådhuset i Kirkebygda. Arbeidet avsluttes senest kl. 21:00.

Det gis ingen økonomisk godtgjørelse for å delta på arbeidsmøtet.

Kommunestyret vedtar samfunnsdelen av kommuneplanen vinteren/våren 2023

Basert på dine og andres synspunkter så bearbeides innholdet i samfunnsdelen. Samfunnsdelen sendes så til politisk behandling og vedtak i kommunestyret vinteren/våren 2023.