De ulike enhetene lokalisert i Familiens hus har forskjellig kompetanse og kunnskap med inn i det tverrfaglige samarbeidet.

 

Familieteam:

Familieteam er et hjelpetilbud, i Familiens Hus i Enebakk kommune.

Hovedintensjon med Familieteam er å gi familier med barn og ungdom i alderen 0 – 18 år, et tverrfaglig koordinert tilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt.

Oppstart av Familieteam etter sommerferien er 22. august 2019

Hvor og når:
Familieteam har møter torsdag hver uke, med unntak av i skolens ferier, kl. 13:30 - 15:30.
Sted: Ignagard sykehjem, administrasjonen, møterom 3.

Hvem utgjør Familieteam:
Familieteam er et tverrfaglig sammensatt team i Familiens Hus, som består av faste medlemmer fra Helsestasjon, PP- tjenesten, Barneverntjenesten, SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge) og Enhet for psykisk helsearbeid og rus. NAV, oppfølgingsteamet og flyktningetjenesten inviteres inn ved behov.

Tilbudet har fokus på:

  • forebyggende arbeid
  • se hele familien
  • tverrfaglig samarbeid
  • faglig veiledning til for eksempel ansatte i barnehage og skole

Hvem kan ta kontakt med Familieteam?
Foreldre selv, barnehage, skole, fagpersoner i Familiens Hus og andre samarbeidspartnere i kommunen. Foresatte må samtykke til kontakt med Familieteam.

Foreldre kan ta kontakt med helsesøster på helsestasjon eller på skolen, eller sin kontaktperson i hjelpeapparatet.

Ansatte i barnehage og skole, fagpersoner i Familiens Hus samt andre samarbeidspartnere i kommunen, kan bruke teamet til faglige og/eller anonyme drøftinger.

Møter må avtales på forhånd.

Ansatte i barnehage og skole, Familiens Hus og samarbeidspartnere tar kontakt med et av de faste medlemmene, eller koordinator for teamet, Elin Bjerke (elin.iren.bjerke@enebakk.kommune.no)
Familieteam kan også nås via Helsestasjonen tlf.: 64 99 22 10 / e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no /postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk