De ulike enhetene lokalisert i Familiens hus har forskjellig kompetanse og kunnskap med inn i det tverrfaglige samarbeidet.

Besøkende i Familiens hus skal føle seg ivaretatt når de kommer til vårt hus og, ved behov, motta koordinert hjelp fra flere instanser

Familieteam:

Familieteam er et hjelpetilbud, i Familiens Hus i Enebakk kommune.

Hovedintensjon med Familieteam er å gi familier med barn og ungdom i alderen 0 – 18 år, et tverrfaglig koordinert tilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt.

 Tilbudet skal ha fokus på:

  • forebyggende arbeid
  • se hele familien
  • tverrfaglig samarbeid
  • faglig veiledning til for eksempel ansatte i barnehage og skole

Målgruppe:

  • Familier med barn og unge (0-18 år) i Enebakk kommune, hvor det kartlegges/ ses hensiktsmessig med tiltak og oppfølgning av minst to enheter i Familiens Hus.
  • Barn og unge med psykiske utfordringer eller atferdsvansker
  • Familier som befinner seg i en vanskelig livssituasjon – av ulik årsak
     

Hvem utgjør Familieteam:
Familieteam er et tverrfaglig sammensatt team i Familiens Hus, som består av faste medlemmer fra Helsestasjon, PP- tjenesten, Barneverntjenesten, SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge) og Enhet for psykisk helsearbeid og rus. NAV, oppfølgingsteamet og flyktningetjenesten inviteres inn ved behov.

Hvem kan ta kontakt med Familieteam?
Foreldre selv, barnehage, skole, fagpersoner i Familiens Hus og andre samarbeidspartnere i kommunen. Foresatte må samtykke til kontakt med Familieteam.
Ansatte i barnehage og skole, fagpersoner i Familiens Hus samt andre samarbeidspartnere i kommunen - kan bruke teamet til faglige og/eller anonyme- drøftinger.

Foreldre kan ta kontakt med helsesøster på helsestasjon eller på skolen, eller sin kontaktperson i hjelpeapparatet.

Ansatte i barnehage og skole, Familiens Hus og samarbeidspartnere tar kontakt med et av de faste medlemmene, eller koordinator for teamet.
Familieteam kan også nås via Helsestasjon tlf. 64 99 22 10/ e-post: Helsestasjonen@enebakk.kommune.no / postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Hvor og når:
Familieteam har møter i Familiens Hus til fast avsatt tid HVER UKE (med unntak av i skolens ferier) fra 13.30 – 15.30. Obs. Møter må avtales på forhånd.