Familieteam er et hjelpetilbud i Familiens Hus i Enebakk kommune

Hovedintensjon med Familieteam er å gi familier med barn og ungdom i alderen 0 – 18 år, et tverrfaglig koordinert tilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt.

Hvor og når:
Familieteam har møter torsdag hver uke, med unntak av i skolens ferier, kl. 13:30 - 15:30.
Sted: Ignagard sykehjem, administrasjonen, møterom 3.

Hvem utgjør Familieteam: 
Familieteam er et tverrfaglig sammensatt team i Familiens Hus, som består av faste medlemmer fra Helsestasjon, PP- tjenesten, Barneverntjenesten og SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge). Enhet for psykisk helsearbeid og rus, NAV, Oppfølgingstjenesten og Flyktningstjenesten inviteres inn ved behov.

Tilbudet har fokus på:

  • forebyggende arbeid
  • se hele familien
  • tverrfaglig samarbeid
  • faglig veiledning til for eksempel ansatte i barnehage og skole

Utfordringer som kan meldes og drøftes i Familieteam kan eksempelvis være: 

  • Barn/ ungdom med psykiske vansker og/ eller atferdsvansker
  • Skolevegringsproblematikk hos barn og ungdom
  • Barn og ungdom som har søsken eller foresatte med en alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet
  • Familier som befinner seg i en vanskelig livssituasjon
  • Flyktningfamilier

Hvem kan ta kontakt med Familieteam?

Foreldre selv, barnehage, skole, fagpersoner i Familiens Hus og andre samarbeidspartnere i kommunen. Foresatte må samtykke til kontakt med Familieteam.

Foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier ved helsestasjonen eller på skolen, eller sin kontaktperson i hjelpeapparatet.

Ansatte i barnehage og skole, fagpersoner i Familiens Hus samt andre samarbeidspartnere i kommunen, kan bruke teamet til faglige og/eller anonyme drøftinger.

Møter må avtales på forhånd.

Ansatte i barnehage og skole, Familiens Hus og samarbeidspartnere tar kontakt med et av de faste medlemmene, eller koordinator for teamet, Kristine Warholm (kristine.warholm@enebakk.kommune.no)
Familieteam kan også nås via Helsestasjonen tlf.: 64 99 22 10 / e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no /postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk