Familieteam er en tverrfaglig sammensatt ressursgruppe i Familiens Hus, som består av faste medlemmer fra Helsestasjon, PP- tjenesten, Barneverntjenesten, SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge) og Enhet for psykisk helsearbeid og rus samt NAV. Oppfølgingstjenesten og Flyktnings tjenesten inviteres inn ved behov.

Hovedintensjon med Familieteam er å gi familier med barn og ungdom i alderen 0 – 24 år, et tverrfaglig koordinert tilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt. 

Familieteam har faste møter torsdager fra kl.13.30 til 15.30 hver uke, minus uker hvor skolen har ferie. Det må avtales tid på forhånd.

Foresatte kan ta kontakt med sin helsesykepleier på helsestasjon eller skolen, for å avtale samtale og drøfting i Familieteam. Utfordringer som kan meldes og drøftes i Familieteam kan eksempelvis være: 

  • Barn/ ungdom med psykiske vansker og/ eller atferdsvansker
  • Skolevegringsproblematikk hos barn og ungdom
  • Barn og ungdom som har søsken eller foresatte med en alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet
  • Familier som befinner seg i en vanskelig livssituasjon
  • Flyktningfamilier