Hva kan du få hjelp til i Familieteam?

Hovedintensjonen med Familieteam er å gi familier med barn og ungdom, i alderen –9 mnd. - 18 år, et tverrfaglig tilbud om veiledning og hjelp. 

Familieteam kan også veilede kommunalt ansatte og samarbeidspartnere som er i kontakt med målgruppen. Dette skal gjøres med skriftlig samtykke fra foresatte og ungdom.  


Målgruppe: 

 • Familier eller vordende foreldre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon  
 • Barn og ungdom med psykiske vansker og/eller atferdsvansker 
 • Skolevegringsproblematikk hos barn og ungdom 
 • Barn og ungdom som har utfordringer knyttet til søsken/foresatte med en alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet 
 • Familier med barn og unge hvor det kan være nyttig med tiltak/oppfølging fra en eller flere enheter i kommunen 


Hvor og når? 

Familieteam har møter hver torsdag kl. 13:45-15:00, med unntak av i skolens ferier. Møtet avtales på forhånd med koordinator.  

Sted: Rådhuset, formannskapssalen, Prestegårdsveien 4. 

 

Hvem utgjør Familieteam? 

Familieteam har faste medlemmer fra Helse barn og unge, PP-tjenesten, Barneverntjenesten og Enhet for psykisk helsearbeid og rus. SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge), NAV, Oppfølgingstjenesten, og andre instanser inviteres inn ved behov.


Familieteam er særlig opptatt av: 

 • Forebygging 
 • Familien som helhet 
 • Tverrfaglig samarbeid 

Hvem kan ta kontakt med Familieteam?

 • Foresatte, vordende foreldre, barn og ungdom 
 • Barnehager, skoler og andre ansatte i kommunen 
 • Andre samarbeidspartnere i kontakt med målgruppen 

Hvordan komme i kontakt med Familieteam? 

Ta kontakt med koordinator for Familieteam, Kristine Warholm, på e-post: kristine.warholm@enebakk.kommune.no eller på telefon: 477 96 496

Familieteam kan også kontaktes via helsestasjonen i Enebakk på e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no eller telefon: 64992210. Postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.