Enebakk kommune er nå i gang med å feie veier for grus og sand etter vinteren.

I henhold til driftsenhetens rutiner skal feiing etter vinteren normalt være ferdig innen 17. mai hvert år.

Det vil bli skiltet 24 timer før aktuell veistrekning/boligfelt skal rengjøres. Din bil må ikke stå parkert ved veien når arbeidet skal utføres. Dersom biler står til hinder for maskinene som skal feie, vil de bli tauet bort for eiers regning og ansvar. 

Entreprenør vil først prioritere de mest trafikkerte gangveier, så hovedveier og deretter alle stikk- og småveier, opplyser driftsenheten i Enebakk kommune.  

I Enebakk kommune har vi omlag 60 kilometer med kommunalt veinett, hvorav omtrent halvparten er asfaltert. I tillegg kommer alle kommunale gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, områder rundt skoler, barnehager og andre bygninger hvor det skal feies.