Det er Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus som har tatt valget om å peke ut kommunefugler. Fiskeørn i Nordre Øyeren - foto - Eyvind Rugland - Norsk Ornitologisk Forening.jpg

Hensikten med å peke ut kommunefugler er å gi en positiv påminnelse om hvor viktig det er å ta vare på naturen og fuglelivet i de ulike kommunene. Det opplyser Håkan Billing, leder i Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus (NOF OA), på foreningens nettsider.

Foreningen er tilknyttet BirdLife International, og jobber med vern av natur og spesielt fuglefaunaen.

Ta vare på artsmangfold

– Noen av fugleartene er vanlige og karakteristiske i sine kommuner. Andre er sjeldne, noe som gir et spesielt forvaltningsansvar for kommunen, sier Billing.

– Det er viktig at Enebakk kommune forvalter fiskeørna på en god måte. Reirtrær må bevares, og buffersonene må være tilstrekkelig store. Fiskeørna tar mye av sin føde fra Øyeren. Kommunen bør derfor sørge for god informasjon til fiskere, om å ikke legge igjen fiskesnører, og at garn brukes på en forsvarlig måte, sier Billing.

Viltforvalter og miljøvernrådgiver i Enebakk kommune, Stein Rosten, synes det er gledelig og spennende at Norsk Ornitologisk Forening har pekt ut fiskeørn som Enebakks kommunefugl.

– Dette bidrar til å øke bevisstheten om sårbare arter. Vi har et ansvar for å ta vare på artsmangfoldet i kommunen, og kunnskap om sårbare livsmiljøer er viktig i arbeidet med å forvalte våre naturmiljøer, sier Rosten.

Ifølge Norsk Ornitologisk Forening er det to til fire revir av fiskeørn (Pandion haliaetus) i Enebakk kommune. I hele Oslo og Akershus hekker det 30 til 50 par. Fiskeørna lever et farefullt liv, og er oppført med kategori nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2015. Fiskeørna får lett i seg usunne stoffer fra sur nedbør, sprøytemidler, kunstgjødsel og tungmetaller. Kollisjon med kraftledninger og fly, samt at den kan surre seg fast i fiskegarn- og liner gjør ikke livet lettere. I tillegg blir mange fiskeørner skutt på sin reise til vinterkvarter i Afrika.

Her kan du se en plakat med tegninger og navn på kommunefugler Norsk Ornitologisk Forening har utpekt i Oslo og Akershus (.pdf)

BILDETEKST: Fiskeørn med fisk i klørne, fotografert i Nordre Øyeren. (Foto: Eyvind Rugland, Norsk Ornitologisk Forening)