Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 12.10.2017 i sak PS 47/2017 å legge områdereguleringsplan 437 for Flateby sentrum ut til offentlig ettersyn i henhold til plan– og bygningsloven § 12-10. TEK foreslo å tillegge følgende i vedtaket: "I forventningsbrev fra fylkesmannen ønskes det fortetting spesielt i sentrumsområder. Det foreslås derfor at områdene B8 og B7 i nordre del av planområdet økes til BYA 40 %. Forutsetningen er at disse områdene kan få utkjøring gjennom Bakkehagan."

Hensikten med områdereguleringsplanen er å tilrettelegge for et moderne og fremtidsrettet sentrumsområde på Flateby.  Utbyggingen skal ha en urban karakter og vitalitet med grunnlag i stedets kulturhistorie. En blågrønnstruktur skal fremme sosiale møteplasser og aktivitet. Det skal være høy utnyttelse i planområdet i samsvar med regional plan for areal og transport. Det skal tilrettelegges for et opplevelsesrikt sentrumsområde med forretninger, næringsvirksomhet, tjenesteyting, gode uteområder, boligbebyggelse, samt   offentlig/privat tjenesteyting og ny grav- og urnelund.

Planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, protokoll fra møte i TEK, og andre dokumenter i saken finnes på linken til høyre.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller til e-postadresse: postmottak@enebakk.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er satt til 1.2.2018.