Formålet med folkehelsearbeidet er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse i befolkningen. God folkehelse i befolkningen er avhengig av alt fra gode skoler og barnehager, gode nærmiljø, helsetilbud, tilgang på aktivitet og tilgang på rent vann og luft. Dette gjør at hele kommunen må ha fokus på folkehelse.

Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Kommunen har etter folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen en plikt til å ha en oversikt over befolkningsutvikling, sosiale forhold, oppvekstforhold, helsetilstand og påvirkningsfaktorer for utvikling av god eller dårlig helse.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide Folkehelseplan for Enebakk kommune bestående av kommuneoverlege, Enhet for Frisk liv og rehabilitering, Enhet Helse barn og unge, Enhet for psykisk helse og rus, Teknisk avdeling samt representant fra KOS. Folkehelseplan for Enebakk kommune vil bli ferdigstilt i løpet av 2018.

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for folkehelsearbeid for Helse barn og unge:

Ada Svarstad Solberg

Mobil: 406 33 790

Enebakk helsestasjon - Lotterudveien 23

Mail: helsestasjonen@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 10 (08:00 til 15:00)