Her finner du formular for bestilling av forhåndskonferanse hos Enebakk kommune

Forhåndskonferanse er et møte mellom den som ønsker å bygge (hjemmelshaver/byggherre/tiltakshaver/ansvarlig foretak) og kommunen. Skal konferansen fungere etter sin hensikt, bør møte avholdes før byggearbeidene prosjekteres og før det sendes inn søknad om tiltak. Møte avholdes for å avklare hvilke forutsetninger som er gjeldende samt å opplyse om rammene for den videre saksbehandlingen. 

- Koster det noe å få en forhåndskonferanse?

Et slikt møte er en frivillig ordning som er gratis i Enebakk kommune.  

- Når er det behov for forhåndskonferanse?

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. Både for tiltak som ikke trenger søknad, der du som eier kan søke selv, og der det er krav om at et foretak skal søke for deg. Dersom du planlegger å engasjere et firma til å gjøre jobben for deg, bør en representant fra firmaet som du har eller skal engasjere, delta i konferansen sammen med deg.

- Kan jeg kreve å få en forhåndskonferanse? 

Ja det kan du. Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som skal være ansvarlig søker, ønsker det. En forhåndskonferanse skal avholdes innen 2 uker. Gjelder tiltaket der eksisterende byggverk er ødelagt av brann, naturskade, ulykke eller lignende, skal forhåndskonferansen avholdes innen 5 dager.  

- Hvorfor må jeg gi kommunen opplysninger når jeg bestiller et slikt møte? 

For at kommunen skal kunne gi best mulig informasjon i denne konferansen, er det viktig at det gis tilstrekkelig informasjon i forkant når forhåndskonferanse bestilles. Det bør informeres om hvilken eiendom det gjelder, hva man ønsker å bygge/utføre av arbeid på eiendommen, planlagt størrelse, plassering og evt. annen relevant informasjon.

Slik kan kommunen forberede et konstruktivt møte hvor relevante forhold blir belyst, og kommunen vil også vurdere om det er andre berørte instanser (kommunens planmyndighet, etc.) som også bør innkalles til å delta i møte.

- Hvilken informasjon og nytte har jeg av et slikt møte? 

I forhåndskonferansen vil kommunen gi nødvendig informasjon om hvilke regler som er gjeldende, som for eksempel arealplaner/reguleringsplaner med bestemmelser, dokumentasjonskrav, plassering med tanke på krav til avstand fra nabogrenser og offentlig vei, om tiltaket er av en slik art at det stilles krav til fastsettelse av tomtegrenser der eiendommen har usikre grenser, om det er behov for behandling av dispensasjon (at du for eksempel søker om tillatelse til å bygge et sted planen sier du ikke kan bygge, avvik fra tekniske krav og lignende), videre saksbehandling, om det stilles krav til tillatelse eller uttalelse fra andre myndigheter, antatt saksbehandlingstid og lignende.  

- Får jeg et referat? 

Kommunen har ansvar for å føre referat. Referatet skal dokumentere de forutsetningene som skal danne grunnlag for videre behandling. Referatet sendes alle som var tilstede på møte så snart det er ferdigstilt og skal godkjennes av alle parter før det lagres som saksdokument i saken.  

- Hvordan bestiller jeg et slikt møte? 

Det beste er at du bestiller forhåndskonferanse via skjemaet nederst på siden. Her får du lagt inn all relevant informasjon som kan være nyttig for kommunen å vite i forkant.

Du kan også bestille forhåndskonferanse ved å ta kontakt med en av våre saksbehandlere pr. telefon eller e-post. Dersom du ringer utenom telefontiden, så gi Servicetorgets medarbeider informasjon om hva det gjelder, så vil de be en av våre saksbehandlere om å ta kontakt med deg så snart som mulig.   

- Kan jeg be om et møte uten at det skal være en forhåndskonferanse? 

Ja. Møte med saksbehandler for enklere avklaringer/spørsmål/veiledning kan avtales. Ring oss i fastsatt telefontid eller legg igjen beskjed på servicetorget, så vil en av våre saksbehandlere ringe deg tilbake for å avtale møtetid. Noen ganger kan ting også avklares pr. telefon uten at det er behov for møte. 

Fyll ut formular for forhåndskonferanse